​Петиција грађана Србије за оснивање војних база Руске Федерације

Сведоци смо наглог ширења исламског фундаментализма широм Блиског Истока и Европе и неуспеха западних земаља НАТО алијансе да контролишу претњу од исламског тероризма, за који су најистакнутији пример Исис и Ал Каида. Организације попут Ал Каиде дејиствују на Балкану, посебно унутар Србије и у њеном блиском окружењу, већ 20 година, путем вршења масовних покоља, убистава, силовања, пљачки, продаје српских људских органа и протеривања невиног становништва из својих домова, као и путем терористичих активности вебхабизма на подручију Рашке од раних 90-их до данас над српским цивилима на територији Србије. Данашњи напад од стране Републике Турске, чланице НАТО-а, на Русију - обарањем руског војног авиона који није претио територији Републике Турске, већ терористима у Републици Сирији, води до закључка да НАТО или једна од њених чланицаа подржава и на страни је наведених терориста. Ми грађани Републике Србије, који имамо очигледна искуства са таквим терористичким групама и граничимо се са  непријатељским муслиманским земљама и регионима унутар, као и око наше државе грађана Србије, можемо само да закључимо да НАТО не може, није у стању или неће, да заштити наш суверенитет, слободу, културу и начин живота. На основу наведених чињеница ми, грађани Србије, захтевамо да се Влада Србије, у име нас грађана, консултује са Руском Федерацијом око успостављања руских војних база широм Републике Србије ради заштите нашег становништва и територије.

 

Peticija građana Srbije za osnivanje vojne baze Ruske Federacije na teritoriji Republike Srbije

Svedoci smo naglog širenja islamskog fundamentalizma širom Bliskog Istoka i Evrope i neuspeha zapadnih zemalja NATO alijanse da kontrolišu pretnju od islamskog terorizma, za koji su najistaknutiji primer Isis i Al Kaida. Organizacije poput Al Kaide dejistvuju na Balkanu, posebno unutar Srbije i u njenom bliskom okruženju, već 20 godina, putem vršenja masovnih pokolja, ubistava, silovanja, pljački, prodaje srpskih ljudskih organa i proterivanja nevinog stanovništva iz svojih domova, kao i putem terorističih aktivnosti vebhabizma na područiju Raške od ranih 90-ih do danas nad srpskim civilima na teritoriji Srbije. Današnji napad od strane Republike Turske, članice NATO-a, na Rusiju - obaranjem ruskog vojnog aviona koji nije pretio teritoriji Republike Turske, već teroristima u Republici Siriji, vodi do zaključka da NATO ili jedna od njenih članicaa podržava i na strani je navedenih terorista. Mi građani Republike Srbije, koji imamo očigledna iskustva sa takvim terorističkim grupama i graničimo se sa neprijateljskim muslimanskim zemljama i regionima unutar, kao i oko naše države građana Srbije, možemo samo da zaključimo da NATO ne može, nije u stanju ili neće, da zaštiti naš suverenitet, slobodu, kulturu i način života. Na osnovu navedenih činjenica mi, građani Srbije, zahtevamo da se Vlada Srbije, u ime nas građana, konsultuje sa Ruskom Federacijom oko uspostavljanja ruskih vojnih baza širom Republike Srbije radi zaštite našeg stanovništva i teritorije.

 

The petition of citizens of Serbia to establish a military base of the Russian Federation on the territory of the Republic of Serbia

We are witnessing the rapid spread of Islamic fundamentalism throughout the Middle East and Europe and the failure of the Western countries of the NATO alliance to control the threat of Islamic terrorism, which are the most prominent example of Isis and Al Qaeda. Organizations like al Qaeda active in the Balkans, particularly within Serbia and its close environment, for 20 years, through helping train and carrying out mass slaughter, murder, rape, robbery, sale of Serbian human organs and expulsion of innocent people from their homes, as well as by terrorist activities spreading "Wahhabism" in Raska territory since the early 90s to the present day against Serbian civilians in Serbia. Today's attack by the Republic of Turkey, a NATO member, to Russia - by folding the Russian military planes that did not threaten the territory of the Republic of Turkey, but the terrorists in the Republic of Syria, leading to the conclusion that NATO or one of its member states and supported by the side of the aforementioned terrorists. We citizens of the Republic of Serbia, who have obvious experience with such terrorist groups and borders with hostile Muslim countries and regions within and around our state of Serbia's citizens, we can only conclude that NATO can not or will not be able to protect our sovereignty, freedom, culture and way of life. Based on these facts we, the citizens of Serbia, we demand that the Government of Serbia, on behalf of our citizens, to consult with the Russian Federation on the establishment of Russian military bases throughout the Republic of Serbia in order to protect our citizens and our territory. 


Jakov Nenadovic    Kontaktirajte autora peticije