ИЗЛАЗАК ИЗ СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ!?

Kontaktirajte autora peticije

Упозорење органима Републике Србије (РС) и одговорним поједницима

2024-03-27 13:41:29

Упозорење органима Републике Србије (РС) и одговорним поједницима

због изостанка адекватног процеса и демократског одлучивања у РС као чланици

Светске здравствене организације (СЗО)

Народна Скупштина Републике Србије – председник

Народна Скупштина Републике Србије – народни посланици

Министарство здравља Републике Србије – министар

Министарство правде Rепублике Србије – министар

Влада Републике Србије – премијер

Председник Републике Србије – господин Александар Вучић

Поштовани,

Србија, као чланица СЗО има право и дужност да прати и активно учествује у раду свих органа СЗО. Због пропуста претходне Владе и њених тела, због изостанка формирања нове Владе и Скупштине, као и именовања нових министара, НИСУ РАЗМАТРАНИ предложени амандмани за измену Уредбе СЗО из

2005, а који су планирани да ступе на снагу маја 2024.

Овим поднеском грађани Србије, преко УГ ЛРНЕ, упозоравају да није испоштована правна и

демократска процедура у вези амандмана СЗО WHA75.12 који предвиђају измене Уредбе правилника

 

СЗО из 2005 године. Нова Уредба ће имати за последицу да РС изгуби здравствени суверенитет, јер

предвиђају губитак националног суверенитета (наведено од тачке 1 до 7).

Због тога се грађани РС супротстављају да:

1. Целокупни национални здравствени систем РС постаје подређен СЗО и њеном генералном директору

који преузима апсолутну контролу над здравственим системом свих 194 земаља чланица

2. Проглашење пандемија је могуће ТРЕНУТНО у целом свету и без доказа да у појединој земљи и свету

постоји икаква епидемија

3. СЗО постаје наредбодавно тело где свака земља мора да испунити СВЕ захтеве у РОКУ ОД 48 сати

4. Уводи дигиталне идентификације и QR код за сваког појединца

5. Уводи присилну вакцинацију становништва недовољно провереним медицинским средствима

6. Омогућава одавање података о генетској структури становништва РС централном телу СЗО

7. Генерални директор СЗО Тедрос Гебреиесус (или неко други) добија неограничена овлашћења

незабележена до сада у светским оквирима

Београд, 28/2/2024 С поштовањем, Нада Гладовић

УГ ЛРНЕ

https://lrne.rs/ug-lekari-i-roditelji-predali-dokumenta-institucijama-i-szo/


Нада Гладовић ( УГ Лекари и родитељи за науку и етику), Ивана Николић УГ Право на избор, Тамара Брадић УГ Глас душе

Препоруке СЗО наше МЗ сматра обавезујући?

2024-02-11 02:16:25

Из текста у листу Данас, под насловом: Велики кашаљ се шири међу грађанима.

 

Значи, од *700* оболелих, *499* (71,3%) су потпуно или непотпуно вакцинисана деца и само *43* (6,1%) су невакцинисана деца до 3 године.

 

И поред овако евидентне статистике, која је још објављена у србомрзачком и глобалистичком гласилу у Србији, препорука Министарства здравља Србије је да се сва деца вакцинишу, како би се наводно спречило ширење великог кашља, а ова препорука је стигла из Светске здравствене организације.

 

Па ко је бре овде луд ?!

 

ЛРНЕ Телеграм

  1. https://t.me/lrneusluzbislobode

Нада Гладовић ( УГ Лекари и родитељи за науку и етику) и Ивана Николић УГ Право на избор

Петиција од данас доступна и на руском језику

2023-10-12 19:58:25

 

П Е Т И С И ДЖ А

 

КОТОРЫМ МЫ, ПОДПИСАННЫЕ ГРАЖДАНЕ СЕРБИИ, ОТКАЗЫВАЕМСЯ ПЕРЕДАТЬ НАШ СУВЕРЕНИТЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ* ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)

 

И МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КЛИНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ПРОЕКТЕ BIO4.

 

Конституция Республики Сербия защищает основные права человека, концепцию свободы и суверенитета нации и народа как суверенного носителя власти. Для передачи этого суверенитета государство должно обеспечить большинство в две трети голосов всех жителей. Вот почему мы требуем, чтобы наша страна сначала позволила гражданам Сербии заявить, хотят ли они, чтобы ВОЗ неконституционно взяла на себя суверенитет над их здоровьем и поставила их в подчиненное положение, учитывая, что теперь ВОЗ является совершенно новой организацией, состоящей из 80 % финансируется частными лицами, фармацевтическими компаниями и «неправительственными организациями» и больше не имеет консультативной роли.

 

Субъектное членство Сербии в организации, которая зависит от фармацевтических компаний и частных доноров, противоречит интересам сербских граждан, и мы считаем это враждебным актом. Именно поэтому данная петиция считается публичным предупреждением о том, что ни одно юридическое лицо, правительственный министр, премьер-министр или другое должностное лицо Сербии не имеет полномочий передавать суверенитет граждан в области здравоохранения организации, которая работает в интересах иностранных государств. компании. Однако если уполномоченные представители исполнительной власти Сербии подпишут какой-либо документ, передающий суверенитет нашего здравоохранения ВОЗ, мы будем считать такую подпись неконституционным актом произвола и юридически недействительным актом, мы не будем уважать меры ВОЗ, наложенные на ВОЗ. гражданам, если они противоречат правам человека и основным свободам, гарантированным Конституцией Сербии.

 

ЭТУ ПЕТИЦИЮ МОЖНО СЧИТАТЬ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И МИНИСТРАМ, ЧТО ОНИ БУДУТ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА УГРОЗУ КОНСТИТУЦИИ СЕРБИИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ СОЗДАЮТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ШИРОКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ, РЕФЕРЕНДУМ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ СОБРАНЕ.

 

Разъяснения

 

* Каков ваш суверенитет в отношении здоровья⁉️

 

⚖️🇷🇸Вы имеете право сами решать, соглашаетесь ли вы на медицинское лечение, ваше право защитить себя и свой организм от действий, которые вы считаете подозрительными и вредными, что гарантировано Конституцией.

 

🛑 Какова новая роль ВОЗ?

Взять под контроль свое тело и навязать жестокие и несанкционированные методы лечения, и все это под ложным заявлением о защите вас от пандемии.

 

В чем РАЗНИЦА между старой и новой ВОЗ?

«Старая» ВОЗ имела право предоставлять убежище странам, «Новая ВОЗ» имела право приказывать применять к вам ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ меры посредством полиции и принуждения.

 

Превод са руског језика Младен Трифуновић 

 


Нада Гладовић ( УГ Лекари и родитељи за науку и етику) и Ивана Николић УГ Право на избор

Петиција и на енглеском језику

2023-10-12 15:06:18


 
P E T I T I O N

BY WHICH WE THE SIGNED CITIZENS OF SERBIA REFUSE TO HAND OVER OUR HEALTH SOVEREIGNTY* TO THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO)

AND WE DO NOT ACCEPT TO SERVE FOR THE REALIZATION OF CLINICAL EXPERIMENTS IN THE BIO4 PROJECT

The Constitution of the Republic of Serbia protects basic human rights, the concept of freedom and sovereignty of the nation and the people as the sovereign bearer of power. For the transfer of this sovereignty, the state must secure a two-thirds majority vote of all residents. That is why we demand that our country first enable the citizens of Serbia to declare whether they want the WHO to unconstitutionally assume sovereignty over their health and to bring them into a subordinate position, given that now the WHO is a completely new organization that is 80% financed by private individuals. pharmaceutical companies and "non-governmental organizations" and that it no longer has an advisory role.

Serbia's subject membership of an organization that is dependent on pharmaceutical companies and private donors is against the interests of Serbian citizens and we consider it a hostile act. That is why this petition is considered a public warning that no legal entity, government minister, Prime Minister or other official of Serbia has the authority to hand over the sovereignty of citizens in the field of health to an organization that works for the interests of foreign companies. If, however, authorized representatives of the executive power of Serbia sign any document transferring the sovereignty of our health to the WHO, we will consider such a signature an unconstitutional act of arbitrariness and a legally invalid act, we will not respect WHO measures imposed on citizens if they are contrary to human rights and basic freedoms guaranteed by the Constitution of Serbia.

THIS PETITION CAN BE CONSIDERED A PUBLIC WARNING TO THE GOVERNMENT AND MINISTERS THAT THEY WILL BE RESPONSIBLE FOR THREATENING THE CONSTITUTION OF SERBIA IF THEY DO NOT ENABLE A PREVIOUS BROAD PUBLIC DISCUSSION, REFERENDUM AND DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ASSEMBLY.

Clarifications

* What is your health sovereignty⁉️
 
⚖️🇷🇸It is your right to decide for yourself whether you accept medical treatment, your right to protect yourself and your body from actions that you consider suspicious and harmful, which is guaranteed by the Constitution.
 
🛑 What is the new role of the WHO?
To take control of your body and impose violent and unsanctioned treatments, all under the false claim of protecting you from the pandemic.
 
What is the DIFFERENCE between the old and new WHO?
The "Old" WHO had the power to give sanctuaries to countries, the "New WHO" has the power to order FORCED measures to be enforced on you through police and coercion.
 

 


Nada Gladović (UG Doctors and parents for science and ethics) and Ivana Nikolić UG Right to choose Contact the author of the petition

 


Translate by Mladen Trifunović 

  


 


Нада Гладовић ( УГ Лекари и родитељи за науку и етику) и Ивана Николић УГ Право на избор

Шта значи здравствена сувереност?

2023-10-03 01:08:26

СЗО_НИЈЕ_СВЕТСКА_ЗДРАВСТВЕНА_ПОЛИЦИЈА_20231001_223116_0000.jpgТо је Уставом загарантовано ваше право да сами одлучујете да ли прихватате медицинск третман, ваше право да чувате себе и своје тело од поступака које сматрате сумњивим и штетним.

Шта је нова улога СЗО?

Да преузме контролу над вашим телом и да наметне насилне и неодобрене третмане, а све од лажном тврдњом да вас тако штити од пандемије.


Нада Гладовић ( УГ Лекари и родитељи за науку и етику) и Ивана Николић УГ Право на изборPodeli ovu peticiju

Pomozite da ova peticija dostigne više potpisa.

Kako promovisati peticiju?

  • Podelite peticiju na zidu vašeg Facebook-a i u grupama koje su relevantne za temu vaše peticije.
  • Dodđite u kontakt sa svojim prijateljima
    1. Napišite poruku gde objašnjavate zašto ste potpisali ovu peticiju, pošto je verovatnije da će je ljudi potpisati, ako razumeju koliko je važna ova tema.
    2. Kopirajte i zalepite veb adresu peticije u svoju poruku.
    3. Pošaljite poruku koristeći e-poštu, poruke, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...