ИЗЛАЗАК ИЗ СВЕТСКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ!?

ИЗЛАЗАК_СРБИЈЕ_ИЗ_СЗО_20230930_220147_00002.png

П Е Т И Ц И Ј А

КОЈОМ МИ ПОТПИСАНИ ГРАЂАНИ СРБИЈЕ ОДБИЈАМО ДА ПРЕДАМО СВОЈ ЗДРАВСТВЕНИ СУВЕРЕНИТЕТ* СВЕТСКОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ (СЗО)

И НЕ ПРИХВАТАМО ДА СЛУЖИМО ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КЛИНИЧКИХ ЕКСПЕРИМЕНАТА У ПРОЈЕКТУ БИО4

Устав Републике Србије штити основна људска права, концепт слободе и суверенитета нације и народа као сувереног носиоца власти. За пренос овог суверенитета држава мора да обезбеди двотрећинску већину гласова свих становника. Зато захтевамо да наша држава прво омогући да се грађани Србије изјасне да ли желе да СЗО на неуставан начин преузима суверенитет над њиховим здрављем и да их доведе у подређен положај, с обзиром на то да је сада СЗО потпуно нова организација коју 80% финасирају приватници, фармацеутске компаније и „невладине организације“ те да више нема саветодавну улогу.

Поданичко чланство Србије организацији која је зависна од фармацеутских компанија и приватних донатора је противно интересима грађана Србије и сматрамо га непријатељским актом. Зато се ова петиција сматра јавним упозорењем да ниједан правни субјект, министар у Влади, председник Владе или други званичник Србије нема овлашћење да преда суверенитет грађана у области здравља организацији која ради за интерсе страних компанија. Уколико ипак овлашћени представници извршне власти Србије потпишу било који документ којим се преноси суверенитет нашег здравља на СЗО, сматраћемо такав потпис антиуставним чином самовоље и правно неважећим актом, нећемо поштовати мере СЗО наметнуте грађанима уколико су супротне људским правима и основним слободама који гарантује Устав Србије.

ОВА ПЕТИЦИЈА СЕ МОЖЕ СМАТРАТИ И ЈАВНИМ УПОЗОРЕЊЕМ ВЛАДИ И МИНИСТРИМА ДА ЋЕ ОДГОВАРАТИ ЗБОГ УГРОЖАВАЊА УСТАВА СРБИЈЕ УКОЛИКО НЕ ОМОГУЋЕ ПРЕТХОДНУ ШИРОКУ ЈАВНУ РАСПРАВУ, РЕФЕРЕНДУМ И ОДЛУЧИВАЊА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ.

Појашњења

* Шта је ваш здравствени суверенитет⁉️
 
⚖️🇷🇸То је Уставом загарантовано ваше право да сами одлучујете да ли прихватате медицинск третман, ваше право да чувате себе и своје тело од поступака које сматрате сумњивим и штетним.
 
🛑 Шта је нова улога СЗО?
Да преузме контролу над вашим телом и да наметне насилне и неодобрене третмане, а све од лажном тврдњом да вас тако штити од пандемије.
 
Која је РАЗЛИКА између старе и нове СЗО?
"Стара" СЗО је имала овлашћење да даје свете државама, "Нова СЗО" има овлашћење да нареди да се путем полиције и принуде над вама ПРИСИЛНО спроведу мере.
 
English version
 
 
 
P E T I T I O N
 

By which we, the citizens of Serbia, sign to refuse giving up our health sovereignty to the World health organization [WHO].

And we refuse to be used in the animation of clinical experiments in the bio4 project.

 
The Constitution of the Republic of Serbia protects basic human rights, the concept of freedom and sovereignty of the nation and the people as the sovereign bearer of power. For the transfer of this sovereignty, the state must secure a two-thirds majority vote of all residents. That is why we demand that our country first enable the citizens of Serbia to declare whether they want the WHO to unconstitutionally assume sovereignty over their health and to bring them into a subordinate position, given that now the WHO is a completely new organization that is 80% financed by private individuals. pharmaceutical companies and "non-governmental organizations" and that it no longer has an advisory role.
 
Serbia's subject membership of an organization that is dependent on pharmaceutical companies and private donors is against the interests of Serbian citizens and we consider it a hostile act. That is why this petition is considered a public warning that no legal entity, government minister, Prime Minister or other official of Serbia has the authority to hand over the sovereignty of citizens in the field of health to an organization that works for the interests of foreign companies. If, however, authorized representatives of the executive power of Serbia sign any document transferring the sovereignty of our health to the WHO, we will consider such a signature an unconstitutional act of arbitrariness and a legally invalid act, we will not respect WHO measures imposed on citizens if they are contrary to human rights and basic freedoms guaranteed by the Constitution of Serbia.
 
THIS PETITION CAN BE CONSIDERED A PUBLIC WARNING TO THE GOVERNMENT AND MINISTERS THAT THEY WILL BE RESPONSIBLE FOR THREATENING THE CONSTITUTION OF SERBIA IF THEY DO NOT ENABLE A PREVIOUS BROAD PUBLIC DISCUSSION, REFERENDUM AND DECISION-MAKING IN THE NATIONAL ASSEMBLY.
 
Clarifications
 
* What is your health sovereignty⁉️
 
⚖️🇷🇸It is your right to decide for yourself whether you accept medical treatment, your right to protect yourself and your body from actions that you consider suspicious and harmful, which is guaranteed by the Constitution.
 
🛑 What is the new role of the WHO?
To take control of your body and impose violent and unsanctioned treatments, all under the false claim of protecting you from the pandemic.
 
What is the DIFFERENCE between the old and new WHO?
The "Old" WHO had the power to give sanctuaries to countries, the "New WHO" has the power to order FORCED measures to be enforced on you through police and coercion.
 
 
 
 
 
Nada Gladović (UG Doctors and parents for science and ethics) and Ivana Nikolić UG Right to choose Contact the author of the petition
 
Translate by Mladen Trifunović 
 
Верзија на руском језику
 
 
 
П Е Т И С И ДЖ А

КОТОРЫМ МЫ, ПОДПИСАННЫЕ ГРАЖДАНЕ СЕРБИИ, ОТКАЗЫВАЕМСЯ ПЕРЕДАТЬ НАШ СУВЕРЕНИТЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ* ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ)

И МЫ НЕ ПРИНИМАЕМ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КЛИНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ПРОЕКТЕ BIO4.

Конституция Республики Сербия защищает основные права человека, концепцию свободы и суверенитета нации и народа как суверенного носителя власти. Для передачи этого суверенитета государство должно обеспечить большинство в две трети голосов всех жителей. Вот почему мы требуем, чтобы наша страна сначала позволила гражданам Сербии заявить, хотят ли они, чтобы ВОЗ неконституционно взяла на себя суверенитет над их здоровьем и поставила их в подчиненное положение, учитывая, что теперь ВОЗ является совершенно новой организацией, состоящей из 80 % финансируется частными лицами, фармацевтическими компаниями и «неправительственными организациями» и больше не имеет консультативной роли.

Субъектное членство Сербии в организации, которая зависит от фармацевтических компаний и частных доноров, противоречит интересам сербских граждан, и мы считаем это враждебным актом. Именно поэтому данная петиция считается публичным предупреждением о том, что ни одно юридическое лицо, правительственный министр, премьер-министр или другое должностное лицо Сербии не имеет полномочий передавать суверенитет граждан в области здравоохранения организации, которая работает в интересах иностранных государств. компании. Однако если уполномоченные представители исполнительной власти Сербии подпишут какой-либо документ, передающий суверенитет нашего здравоохранения ВОЗ, мы будем считать такую подпись неконституционным актом произвола и юридически недействительным актом, мы не будем уважать меры ВОЗ, наложенные на ВОЗ. гражданам, если они противоречат правам человека и основным свободам, гарантированным Конституцией Сербии.

ЭТУ ПЕТИЦИЮ МОЖНО СЧИТАТЬ ПУБЛИЧНЫМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВУ И МИНИСТРАМ, ЧТО ОНИ БУДУТ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА УГРОЗУ КОНСТИТУЦИИ СЕРБИИ, ЕСЛИ ОНИ НЕ СОЗДАЮТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ШИРОКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ, РЕФЕРЕНДУМ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В НАЦИОНАЛЬНОМ СОБРАНЕ.

Разъяснения

* Каков ваш суверенитет в отношении здоровья⁉️
 
⚖️🇷🇸Вы имеете право сами решать, соглашаетесь ли вы на медицинское лечение, ваше право защитить себя и свой организм от действий, которые вы считаете подозрительными и вредными, что гарантировано Конституцией.
 
🛑 Какова новая роль ВОЗ?
Взять под контроль свое тело и навязать жестокие и несанкционированные методы лечения, и все это под ложным заявлением о защите вас от пандемии.
 
В чем РАЗНИЦА между старой и новой ВОЗ?
«Старая» ВОЗ имела право предоставлять убежище странам, «Новая ВОЗ» имела право приказывать применять к вам ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ меры посредством полиции и принуждения.

 
Превео са руског Младен Трифуновић 
 
 
 

 

 


Нада Гладовић ( УГ Лекари и родитељи за науку и етику), Ивана Николић УГ Право на избор, Тамара Брадић УГ Глас душе    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Нада Гладовић ( УГ Лекари и родитељи за науку и етику), Ивана Николић УГ Право на избор, Тамара Брадић УГ Глас душе moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...