РЕЦИТЕ НЕ ПУМПИ У ОКВИРУ НАСЕЉА СТЕПА СТЕПАНОВИЋ!!!

ПОВОД ЗА ГРАЂАНСКУ ПЕТИЦИЈУ – АПЕЛ

Приликом куповине стана у насељу ''Степа Степановић'' од Грађевинске дирекције Србије (у даљем тексту Продавац), велики значај при одлучивању и закључивању купопродајних Уговора имала је информација о пратећим садржајима. Она је предочавана од стране Продавца, усмено, на основу урбанистичке документације, као и помоћу анимираног филма чији је наручилац био Продавац, и сликовито је представио будући изглед насеља са његовим пратећим садржајима. Такође, одговорна лица Продавца су купцима презентовали пројекат насеља и свих пратећих садржаја као коначан, тј. недвосмислено је стављано до знања да ће у насељу бити две школе, два вртића, депанданс, тржни центар и Дом здравља. На основу таквих информација и локације на којој ће бити наведени садржаји за нормалан живот и функционисање око 14000 становника (колико је планирано), купци су бирали и локацију свог стана.

Најновијом променом Урбанистичког пројекта и пренаменом јединствене парцеле, првобитно намењене изградњи објекта са свим потребним садржајима за снабдевање,културни живот и здравствену заштиту, и додељивањем карактера „комерцијални“ свим новим парцелама (у оквиру некада јединствене парцеле), омогућена је намера Продавца да једну парцелу уз противновчану корист додели на коришћење одређеној компанији / компанијама које на том месту намеравају изградњу бензинске пумпе са претакалиштем за течни нафтни гас.

Проблем је још више истакнут тиме, да су поред бензинске пумпе, предвиђени још: модуларни кавез за продају течног нафтног гаса у боцама, претакалиште за течни нафтни гас, подземни челични резервоар за течни нафтни гас, аутоперионица итд. Чињеница је да се користи земљиште насеља, како би се стекла финансијска добит, а на рачун и штету интереса купаца станова (оријентисаност станице за снабдевање горивом према Кумодрашкој улици, али и могућност претакања течног нафтног гаса, погодно је за камионе – шлепере, који туда пролазе). Још произлази, да се ово грубо кршење професионалних норми Продавца према купцима заснива и на ироничној ситуацији: уместо Дома згравља добијамо бензинску пумпу и претакалиште за течни нафтни гас!

Ми, доле потписани грађани апелујемо на надлежне у:

Влади Републике Србије: да у складу са гаранцијама које је обезбедила за реализацију комплетног пројекта изградње насеља Степа Степановић осигура координацију између ресорних министарстава и омогући издавање начелне сагласности са првобитним Урбанистичким планом
Грађевинској дирекцији Србије: да у складу са свим предоченим пратећим садржајима приликом закључивања купопродајних Уговора, неодложно спроведе све потребне припремне радње како би била могућа изградња садржаја предвиђених првобитним Урбанистичким пројектом (израда пројектне документације, расписивање тендера, ...), као и да путем медија обавесте заинтересовану јавност о предвиђеној динамици изградње објеката
Градској управи Града Београда: да провери све поступке и радње у вези израде елабората Урбанистичког пројекта за изградњу комерцијалних садржаја у насељу „Степа Степановић“ на Вождовцу, као и рад и поступање Комисије за планове Скупштине града Београда и децидно се одреди да ли је у потпуности испоштована процедура Јавне презентације, а на основу важећих Закона о планирању и изградњи, Правилника о начину јавне презентације урбанистичког пројекта и Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената, као и да путем медија обавесте заинтересовану јавност;
Општинској управи градске општине Вождовац: да у складу са надлежностима локалне самоуправе пружи подршку грађанима за решавање овог питања и посредује у вези са овим питањем код Градске управе

Ова ГРАЂАНСКА ПЕТИЦИЈА – АПЕЛ има за циљ обустављање започетих радњи на изградњи објекта бензинске пумпе са претакалиштем за течни нафтни гас у оквиру насеља Степа Степановић, враћање оригиналне намене парцеле и изградњи објекта са свим потребним садржајима за снабдевање,културни живот и здравствену заштиту.


РЕЦИТЕ НЕ ПУМПИ У ОКВИРУ НАШЕГ НАСЕЉА!!!

НАПОМЕНЕ:

*Не заборавите да попуните поље које се односи на број личне карте.

*Прикупљени подаци биће коришћени искључиво за потребе петиције.

*Подсетите и вашег брачног/ванбрачног партнера и остале чланове породице који имају личну карту да приступе петицији.

*Потпис са петиције можете повући у сваком тренутку у складу са упутством који сте добили на адресу за електронску пошту.

*Проследите информацију о постојању петиције свакоме за кога мислите да би био заинтересован.

 

Зашто је број личне карте важан?

Потписивање ове петиције нисмо могли да организујемо на класичан начин због логистичких разлога и временског ограничења. Због тога је организовано електронско потписивање петиције. Уобичајена пракса код "озбиљних" петиција је да се нечим потврди идентитет потписника. Ово је посебно важно у случају електронске петиције када нема физичког потписа. Број личне карте је прикладан јер га је практично немогуће злоупотребити ако онај ко жели да га злоупотреби нема и документ код себе.


Жељко Милошевић    Kontaktirajte autora peticije