Otvaranje-zatvorenog javnog puta

U Ulcinju u centru grada je na katastarsoj  parceli  br.2888/1 KO Ulcinj zatvoren prolaz - pasaž i javni put koji predstavlja dio javne pješačke saobraćajnice, kat.parcela br.2887/1 upisane u L.N. br. 604 KO Ulcinj, svojina 1/1 Države Crne Gore, raspolaganje Opština Ulcinj, koja postoji već preko dvjesta godina i koja je nekada bila glavna pješačka saobraćajnica za građane i posjetioce Ulcinja, koja je povezivala Pinješki dio sa Starim gradom.

Ista saobraćajnica veže Pinješki dio grada sa ulicom "Ivana Milutinovića" sada "Mujo Ulqinaku Cakuli", koja izlazi u centar grada kod "Sahat Kule".

16.novembra, 2019. godine, zatvoren je ovaj javni nekategorisani put i pasaž-prolaz koji je u javnoj upotrebi na način što su na pasažu postavljena fiksna rolo vrata a na javnom nekategorisanom putu željezna kapija i na taj način je javni nekategorisani put površine 898 m2 svojina 1/1 Države Crne Gore, raspolaganje Opština Ulcinj, vandalskim činom pojedinca blokiran i stavljen van upotrebe i pored toga petočlana porodica je lišena slobode. 

Da li ovo znači da ovakav trend je za očekivati i u svim Opštinama Crne Gore.?

Za očekivati je da se ovaj trend divljaštva prenese i na druge Opštine.

Predmetni prolaz je i trenutno važećim DUP-om "Ulcinj-grad" za lokalitet "Pinješ 2", ucrtan kao prolaz, što se vidi kroz kartu Parcelacije iz plana.   
Facebook