Otvoreno pismo ministru nauke

OTVORENO PISMO MINISTRU PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA: OBEZBEDITE NORMATIVNI I ETIČKI INTEGRITET SISTEMA VREDNOVANJA ISTRAŽIVAČA

Povodom predstojećih Prvih 100 dana Vlade Republike Srbije, najavljenih promena u javnim politikama i, posledično, očekivanih promena u politikama koje su u nadležnosti Vašeg Ministarstva, a na osnovu [obrazloženje] mi, dolepotpisani, pozivamo Vas da preduzmete neodložne i odlučne mere kojima bi cilj bio uspostavljanje normativnog i etičkog integriteta sistema vrednovanja domaćih istraživača. [obrazloženje]

 1. Učinak se fabrikuje publikovanjem radova spornog kvaliteta u nekim časopisima s WoS/JCR liste koji takve radove objavljuju isključivo ili težišno radi ostvarivanja dobiti. [obrazloženje]
 2. Učinak se falsifikuje objavljivanjem plagijata, autoplagijata i duplikata, kako u međunarodnim, tako i u domaćim časopisima. [obrazloženje]
 3. Učinak se ostvaruje na nelegitiman način, tako što se autorskim timovima pridodaju pojedinci koji u radu nisu ostvarili autorski doprinos. [obrazloženje]
 4. Učinak se ostvaruje na prividan način, objavljivanjem radova koji predstavljaju kompilacije opštepoznatih saznanja ili nude trivijalne nalaze, bez odjeka u naučnoj literaturi, odnosno bez izgleda na primenu. [obrazloženje]
 5. Učinak se veštački uvećava instrumentalnim citiranjem i udruživanjem u tzv. citatne kartele. [obrazloženje]
 6. Učinak se sistematski lažno uvećava na posredan način, tako što se mnogim domaćim časopisima dodeljuje kategorija koju evidentno ne zaslužuju, pa tako autorima radova objavljenim u tim časopisima nezaslužen broj bodova. [obrazloženje]
 7. Rezultati naučnog rada vrednuju se nepravično i pristrasno usled voluntarističkog i nesavesnog rada mentora, komisija, veća, odbora i drugih evaluativnih tela. [obrazloženje]
 8. Zloupotrebe u sistemu vrednovanja podstiču se time što rezultati vrednovanja nisu javno dostupni. [obrazloženje]

Na osnovu svega smatramo da se dugogodišnja politika Ministarstva u vrednovanju istraživača najzad pokazala neuspešnom. [obrazloženje] Ocenjujemo da je neuspeh politike Ministarstva posledica prekomerne liberalizacije sistema vrednovanja, a zatim i njegove kriminalizacije. [obrazloženje]

U vezi s tim zahtevamo:

 1. da se po hitnom postupku pokrene procedura ispitivanja legitimnosti WoS/JCR časopisa u kojima najviše objavljuju učesnici projekata Ministarstva, kako bi se časopisi koji pribegavaju zloupotrebama brisali sa preferencijlnih lista, a tzv. bodovi ostvareni u njima preinačili ili proglasili nevažećima;
 2. da se po hitnom postupku pokrene procedura za izmenu odgovarajućih zakona, kako bi se otvorio put formiranju regulatorne institucije u nacionalnoj ravni (kancelarije za integritet nauke), kao i institucije zaštitnika javnog interesa na univerzitetima (tzv. ombudsmana); da se obezbedi materijalna osnova za rad kancelarije, posebno uslovi sistematsko praćenje poštovanja pravnih i etičkih standarda, kao i sprovođenje istraga u slučajevima narušavanja tih standarda;
 3. da se propisima garantuje zaštita uzbunjivača i istovremeno osigura njihova odgovornost u skladu s praksom razvijenih zemalja i sredina;
 4. da se u što kraćem roku izmene i međusobno usaglase pravilnici čije inoviranje je započeto, a koji uređuju izbor u zvanja, rangiranje domaćih časopisa, rangiranje međunarodnih časopisa uključujući WoS časopise, i rangiranje naučnih skupova; da se temeljno preispitaju radne verzije tih dokumenata, a rešenja usklade s realnim problemima iznetim u ovom dokumentu, kao i problemima finansiranja nauke nastalim usled produžene ekonomske krize;
 5. da se u pravilnicima dosledno primeni načelo frakcionog kvantifikovanja produktivnosti i citiranosti pojedinaca, s tim da se formule za obračun učinka prilagode specifičnostima pojedinih disciplina i utemelje na empirijskim podacima;
 6. da se citiranost pojedinaca, oslobođena odgovarajućim korekcijama svih primesa statusnih privilegija, uvede kao obavezujuće merilo u izboru za viša zvanja, mentorske uloge i rukovodeće funkcije; da se citati ostvareni u domaćim i stranim indeksnim bazama tretiraju diferencijalno, a primat i bonus inostranim citatima određuje saglasno prirodi (stepenu internacionalizovanosti) pojedinih disciplina; da se obezbedi praćenje citiranosti u naučnim monografijama, konferencijskim zbornicima i doktorskim disertacijama;
 7. da se ubrzanim postupkom ustanovi pretraživa internet baza tekućih projekta i ostvari njena puna integracija sa bibliografskim izvorima, prvenstveno s međunarodnim i nacionalnim citatnim indeksom, kako bi učinak na projektima bio merljiv, a rezultati javno dostupni i upotrebljivi; i
 8. da se rad MNO i drugih evaluativnih tela, učini javnim, a procedure odlučivanja rasterete konflikta interesa.

Istovremeno predlažemo:

 1. da se ustanovi internet baza doktorskih disertacija koja bi obuhvatila pretražive metapodatke o mentorima i članovima komisije, kao i pune tekstove doktorata pohranjene u univerzitetskim repozitorijumima; da se ostvari puna integracija te baze sa drugim bibliografskim izvorima namenjenim vrednovanju; da se učinak mentora posebno prati i posebno honoriše u procesu napredovanja;
 2. da se propisom zakonskog nivoa ustanovi obaveza publikovanja u režimu otvorenog pristupa svih radova nastalih finansiranjem iz javnih izvora, kao i obaveza naznačavanja tih izvora u tzv. zahvalnicama radova;
 3. da se u normativnim aktima koji su u pripremi recenzentskoj ulozi posveti najveći mogući značaj; da se iskoriste sve mogućnosti vrednovanja recenzentskog učinka koje nudi publikovanje u režimu otvorenog pristupa, kao i sistemi za onlajn uređivanje i da se recenzentski doprinos posebno honoriše nefinansijskim instrumentima; da se u okviru međunarodne saradnje inicira izrada regionalne baze recenzenata; da se recenzentima evidentiranim u takvoj bazi daje izrazita prednost kad god to nije skopčano s povećanim troškovima;
 4. da se evaluativna uloga MNO redukuje na meru koja je uobičajena u svetu i preusmeri na analitički rad, povremene izveštaje o učinku u pojedinim naučnim oblastima i pripremu strateških dokumenata o razvoju pojedinih disciplina, što je takođe u svetu dobra praksa;
 5. da se vrednovanje naučnog učinka zemlje sprovodi sistematski, po oblastima nauke, u skladu s međunarodnom praksom i na osnovu evropskih strukturnih pokazatelja, uključujući one koji su merila kvaliteta produkcije, uspešnosti međunarodne saradnje i razmene, demografskih osobina istraživačkog kadra i obima ulaganja u nauku;
 6. da se ustanovi stalna praksa vrednovanja svih domaćih univerziteta uključujući privatne, poređenjem s univerzitetima u svetu; da se istovremeno domaći univerziteti porede međusobno do nivoa srodnih fakulteta i odeljenja/departmana i tako stvore uslovi za njihovo nadmetanje, selektivno finansiranje i kvalitetno odlučivanje o akreditaciji, posebno akreditaciji doktorskih studija;
 7. da se sredstva koja se ostvare uštedama zasnovanim na predlozima iz ovog dokumenta reinvestiraju u istraživačke i razvojne projekte usmerene na dalje unapređenje sistema vrednovanja; i
 8. da se sredstva koja se ostvare uštedama na osnovu suspenzije ranije započetih megalomanskih infrastrukturnih projekata koji nisu prošli valjanu evaluaciju reinvestiraju u istraživačke i razvojne projekte usmerene na povećanje efikasnosti domaće nauke i njen dalji razvoj na zdravim osnovama.

Dokument u celini u .pdf formatu


Inicijativni Odbor: prof. dr Pero Šipka, prof. dr Ratko M. Jankov, prof. dr Zoran Jevtović, prof. dr    Kontaktirajte autora peticije
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )