Peticija za izmenu izbornog zakona i uvodjenje opcije nula

Ми, грађанке и грађани Републике Србије, према члану 2 Устава Републике Србије (у даљем тексту: Устав), који народну иницијативу дефинише као једног од видова вршења суверености грађана, члану 56 Устава који дефинише право на подношење петиције свим органима власти, члану 107 Устава, који грађанима даје изричито право предлагања закона, односно дефинише 30,000 бирача као предуслов за предлагање Закона, и члану 15 Закона о Народној Скупштини, којим се одређује да Народна Скупштина у остваривању представничке функције (став 1) разматра представке и предлоге грађана, потписујемо следећу

 

ПЕТИЦИЈУ

за разматрање и усвајање предлога Закона о измени и допуни Закона о Избору Народних Посланика


("Сл. Гласник РС", бр. 35/2000, 57/2003 - одлука УСРС, 72/2003 – др.закон, 75/2003 – испр. др. закона, 18/2004, 101/2005 – др. закон, 85/2005 – др. закон, 28/2011 – одлука УС и 36/2011 и 104/2009 – др. закон)


Овим законом се допуњују следећи чланови Закона о Избору Народних Посланика:

 

У члан 40, додаје се нови став 4, који гласи:

 

Посебно изборно опредељење чини опредељење „не гласам ни за једну понуђену листу, односно ни за једног кандидата“.


У члан 49, додаје се нови став 3, који гласи:


Организације из става 1 овог члана дужне су да обезбеде и представљање изборног опредељења из члана 40, става 4, на начин предвиђен ставом 1 и 2 овог члана.


У члан 50, додаје се нови став 3, који гласи:


Уредници и водитељи из става 1 овог члана су даље дужни да на грађанима непристасно и објективно предоче и изборно опредељење из члана 40, става 4, овог закона.

 

У члан 51, додаје се нови став 4, који гласи:


Јавно предузеће из става 1 овог члана има посебну обавезу да током представљања политичких странака, политичких организација односно група грађана који намеравају да учествују на изборима, предочи грађанима и изборно опредељење предвиђено чланом 40, ставом 4, овог закона на начин пpедвиђен чланом 50, ставом 3, овог Закона.


У члан 59, додаје се нови став 4, који гласи:


Изборно опредељење предвиђено чланом 40, ставом 4, овог закона има редни број нула.


У члан 82, додаје се нови став 6, који гласи:


У случају да изборно опредељење предвиђено чланом 40, ставом 4, има највећи апсолутни број гласова, Републичка Изборна Комисија је дужна да изборе поништи, односно да понови изборе на свим изборним једницима. Поновљени избори не могу укључивати изборне листе које су учествовале на поништеним изборима.

 

Овим потписом дајем подршку упућивању овог предлога Закона за измену и допуну Закона о избору народних посланика на разматрање и усвајање Народној Скупштини, и изјављујем да сам спремна/спреман да свој потпис пружим на верификацију одговарајућим начином, односно јединиственим матичним бројем грађана. Захтевам да се овај предлог закона размотри у најкраћем могућем року, по хитном поступку на ванредно заказаној седници Народне Скупштине.


(С.Р.)

 


Tim Peticija2012    Kontaktirajte autora peticije