Peticija za ravnopravno finansiranje istraživača

Mi, dole potpisani istraživači na Institutima i Univerzitetima u Srbiji, uključeni u projektni ciklus Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije po UGOVORIMA O REALIZACIJI I FINANSIRANJU NAUČNOISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA ZA CIKLUS ISTRAŽIVANJA U PERIODU 2011-2014.GODINE (u daljem tekstu Ugovori), a čije je finansiranje u periodu 2015-2019. nastavljeno produžavanjem tih projekata kroz Anekse ugovora o realizaciji Projekata donetim u periodu od 2014. godine do ove godine od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (u daljem tekstu Ministarstvo), apelujemo na Ministarstvo da:

1.     Izvrši evaluaciju istraživača, sa rezultatima od 2010.te godine do danas, po odgovarajućim Ugovorima, Zakonima, Aktima i Pravilnicima koji su u periodu od 2010. do danas bili na snazi

2.     Istraživačima isplati nadoknadu za osnovne zarade i naknade zarada koje su protivpravno umanjene zbog izostanka sprovođenja novih kategorizacija u Ugovorima (član 8, stav 8.3) utvrđenom roku

3.     U narednoj, 2020.godini, prestane sa diskriminišućim i protivpravnim obračunom zarada istraživača po uspehu ostvarenom do 2010. godine

Dosadašnjim postupanjem Ministarstva oštećeni su svi mladi istraživači zaposleni na Institutima i Fakultetima u poslednjih deset godina koji u svom dosadašnjem radu nisu imali prilike da budu vrednovani i da im se uvaži napredak koji su ostvarili (mnogi su za to vreme napredovali i kroz više naučnih zvanja a i dalje im se zarada obračunava u kategoriji početnika, A4), kao i brojne starije kolege koje su svojim radom od 2010. do danas značajno napredovale po kriterijumima Ministarstva, imaju zvanje doktora nauka, a i dalje primaju zarade čak i u nižim kategorijama, npr. A6 kategoriji.

Obrazloženje tačaka 1 i 2: U Ugovorima o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkih projekata za ciklus istraživanja u periodu 2011-2014.godine, (član 8, stav 8.3), „Ministarstvo se obavezuje da: izvrši u prvoj polovini 2013. godine novu kategorizaciju istraživača sa presekom stanja na dan 31.12.2012. godine, u skladu sa Aktom o izboru, vrednovanju i finansiranju projekata iz Programa OI i Programa NOP". Naknadnim Aneksima ugovora o realizaciji Projekata, kojima je taj ciklus istraživanja produžavan do danas, nisu izmenjene osnovne stavke ugovora koje se odnose na periodičnu rekategorizaciju. Napominjemo da je evaluacija naučne uspešnosti bila predviđena i Zakonom o NIDu (Sl.glasnik br 110/2005, 50/2006 ispr. 18/2010 i 112/2015), članom 63. I pored toga već 7 godina Ministarstvo nije izvršilo novu kategorizaciju i time uvažilo rezultate istraživača ostvarene od 2010. godine do danas, niti je promenilo način vrednovanja ili kriterijume rangiranja, već se pri obračunima osnovnih zarada istraživača pridržava kategorija određenih 2010.godine.

Obrazloženje tačke 3.: U skladu sa dobijenim dopisom Ministarstva upućenom Institutu za nuklearne nauke Vinča, a koji je pročitan na sednici Naučnog veća održanoj 12.12.2019. u kome se navodi da se projekti završavaju 31.12.2019. a da se u 2020. godini nastavlja finansiranje istraživača u bruto iznosu jednakom onom ostvarenom u decembru 2019., skrećemo pažnju Ministarstvu da se na taj način i u narednoj godini nastavlja sa diskriminisanjem istraživača i krše odredbe gore navedenih tačaka Ugovora i Zakona.

Na osnovu navedenog, mi potpisnici peticije, tražimo da po hitnom postupku Ministarstvo odgovori na naše zahteve, a da se po tački 3. zahteva izjasni najkasnije do 31.12. 2019. kada se završava projektno finansiranje.


dr Katarina Batalović i dr Sanja Milošević Govedarović, Institut za nuklearne nauke Vinča    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem dr Katarina Batalović i dr Sanja Milošević Govedarović, Institut za nuklearne nauke Vinča da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...