Peticija za uključivanje javnosti u izradu Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada

PETICIJA
za uključivanje javnosti
u izradu Programa korišćenja sredstava
Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada

 

Mi, dolepotpisani građani i građanke, zahtevamo:

1. Da Grad Novi Sad - Gradska uprava za zaštitu životne sredine uvede obaveznu JAVNU RASPRAVU u postupku izrade Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada.

Obrazloženje:

U skladu sa tada važećim Zakonom o zaštiti prirode, Grad Novi Sad je prvi “Ekološki fond” uveo 1995. godine usvajanjem Odluke o obezbeđivanju sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine.Posebna sredstva prikupljala su se naplatom propisanog iznosa od vlasnika i korisnika stambenog i poslovnog prostora, dela komunalnih taksi, naplaćenih mandatnih i prekršajnih kazni i drugih prihoda.

Nakon što je 2004. godine Zakonom o zaštiti životne sredine omogućeno otvaranje fondova, Grad 2005. godine usvaja Odluku o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada i otvara poseban namenski račun u okviru gradskog budžeta - Budžetski fond za zaštitu životne sredine.

Prema trenutno važećoj Odluci o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada, koja je doneta 28. marta 2014. godine, i Odluci o obveznicima, visini, rokovima i načinu plaćanja posebne naknade, naknadu su u obavezi da plaćaju imaoci prava svojine na nepokretnosti, odnosno zakupci ako se nepokretnost koristi po osnovu prava zakupa. Fizička lica naknadu plaćaju preko objedinjene naplate stambeno-komunalnih usluga ("Informatika"), dok naplatu naknade za pravna lica obavlja Gradska poreska uprava.

Predviđeno je da se sredstva Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada, odonosno sredstva prikupljena od ove naknade, kao i od pripadajućeg dela naknade za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknade za plastične kese, te naknade od emisije SO2NO2, praškastih materija i odloženog otpada, koriste namenski za zaštitu i unapređenje životne sredine na osnovu utvrđenog Programa koji je za svaku kalendarsku godinu donosio Gradonačelnik. Za realizaciju Programa, nadzor i podnošenje Izveštaja Gradonačelniku i Skupštini Grada zadužena je Gradska uprava za zaštitu životne sredine.

Mi, dole potpisani građani i građanke, smatramo da je neophodno u pripremu ovog Programa uključiti i javnost te zahtevamo da Grad Novi Sad uvede obaveznu JAVNU RASPRAVU kao deo procedure izrade ovog godišnjeg programa.

 

Peticija će biti dostavljena nadležnima u Gradu Novom Sadu, Gradonačelniku Grada Novog Sada i Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada.

U Novom Sadu, 29. januara 2018.


Igor Jezdimirović, udruženje "Inženjeri zaštite životne sredine" Novi Sad    Kontaktirajte autora peticije