POKRETANJE POSTUPKA ZA IZBOR U ZVANJE DOCENTA

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, dole potpisani građani podnose i zahtevaju odgovor na

  PETICIJU  

Za HITNO poništavanje Odluke donesene na IV redovnoj sednici Katedre za stočarstvo Poljoprivrenog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu održanoj 15. aprila 2016. godine o nepokretanju postupka za izbor u zvanje docenta dr Dragomira Lukača, i za HITNO pokretanje postupka za izbor u zvanje Docenta i zasnivanje radnog odnosa na istom fakultetu  

Obrazloženje  

Dr Dragomir Lukač je bio student Poljoprivrednog fakulteta i za vreme sedmogodišnjeg nastavnog rada na istom fakultetu je stekao status jednog od najboljih i najuspešnijih mladih naučnih radnika iz oblasti Genetike i Oplemenjivanja životinja, što potrvrđuje i 112 naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima, domaćim i međunarodnim skupovima, od kojih je 20 publikovano u vrhunskim međunarodnim časopisima sa SCI liste, što ga svrstava u najviši rang istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sa indeksom kompetentnosti od 196. U nastavnim i obrazovnim aktivnostima dr Lukač se pokazao kao jedan izuzetno dobar i korektan asistent, pedagog i čovek, kvalifikovan za posao koji obavlja, koji zna da prenese znanje na studente što govore i dobijene ocene od strane studenata različitih smerova kojima je dr Lukač držao vežbe (4,98; 4,94; 4,80; 4,79; 4,79; 4,50; 4,44; 4,40; 4,00). Smatramo da je, s obzirom na kvalitete i želju dr Lukača da ostane na fakultetu, u interesu kako samog Poljoprivrednog fakulteta tako i celokupne akademske zajednice da zadrži ovakvog naučnika, predavača i čoveka. Na osnovu svega iznetog, zahtevamo da se pokrene postupak izbora u zvanje docenta i zasnivanje radnog odnosa dr Dragomiru Lukaču budući da on to zaslužuje. Zahtevamo da se za ovakvu sramnu i nepromišljenu odluku sankcionišu svi oni koji su naneli štetu kako dr Dragomiru Lukaču tako i štetu i ugled Poljoprivrenom fakultetu. Na kraju, zahtevamo da se konačno stane na put proterivanju vrednih, pametnih i uspešnih ljudi od strane nekvalitetnih pojedinaca koji imaju moć, a kojima je dato pravo da odlučuju ko treba da ostane na fakultetu i da se bavi naukom, te da se igraju ljudskim sudbinama i životima. I na kraju zahtevamo da se stane na put nepotizmu na Univerzitetu u Novom Sadu i zapošljavanju nekvalitetnog nastavnog i naučnog kadra jer studenti zahtevaju i zaslužuju mnogo bolje od toga.