Сачувајмо Тополску - Сачувајмо Београд

Петиција Удружења грађана „Тополска“

Градском менаџеру града Београда

Г-дину Горану Весићу

Скупштини града Београда

Драгослава Јовановића 2, Београд

Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове

Краљице Марије 1/VIII-X, Београд

Заводу за заштиту споменика културе града Београда

Калемегдан Горњи град 14, Београд

 Удружење грађана „Тополска“ са седиштем на општини Врачар је удружење основано са циљем очувања и промовисања историје и традиције Врачара, његовог архитектонског наслеђа и побољшања квалитета живота на територији општине Врачар. На основу члана 56. Устава Републике Србије, доле потписани грађани, преко удружења „Тополска“, подносе и захтевају одговор на

П Е Т И Ц И Ј У

Ми, доле потписани грађани, овим упућујемо захтев Градском менаџеру града Београда, Скупштини града Београда, Секретаријату за урбанизам града Београда и Заводу за заштиту споменика културе града Београда да се усвоји нови план детаљне регулације за градске блокове омеђане улицама: Милешевском, Војводе Драгомира, Новопазарском, Максима Горког и Каленићевом којим ће се ограничити максимална спратност која не сме превазићи висину прописану правилима грађења за зону 2.С6.3 (максимилна висина венца објекта 12,0 метара) и променити услови за ограђивање парцела и зелених површина, затим да се одреде тачни и прецизни критеријуми за стил градње и архитектонско обликовање нових објеката на парцелама које се налазе у улицама наведених блокова зарад очувања постојеће просторне културно-историјске целине као и да се наведени крај у целини евидентира као добро које ужива претходну заштиту а његови поједини делови односно објекти евидентирају као културна добра сходно Закону о културним добрима („Сл. Гласник РС“, бр. 71/94).

Упућујемо такође захтев да се обуставе потврђивања урбанистичких пројеката, издавања локацијских услова и грађевинских дозвола која се евентуално врше по садашњем плану док се наведени блокови не ставе под заштиту Завода за заштиту споменика културе и не усвоји нови план детаљне рекулације.

Објашњење захтева:

Инвеститорска урбанизација која се брутално спроводи више од једне деценије у Београду радикално угрожава вредно архитектонско наслеђе Врачара и његових старих делова попут Крунског венца. Истовремено, она доприноси општем загушењу Врачара, иначе најгушће насељене београдске општине, чија инфраструктура нема капацитет да поднесе даљу инвеститорску урбанизацију. Зелене површине, паркинг места, простор и недовољна ширина тротоара, недостатак дрвореда и друга инфраструктурна ограничења не дозвољавају да се настави са наведеном нерационалном политиком урбанизације која очигледно има у виду финансијски профит инвеститора као једини параметар. Из тих разлога је под хитно потребно зауставити овакав вид урбанизације Врачара.   


Удружења грађана „Тополска“    Kontaktirajte autora peticije