Smanjenje cijena dječijih vrtića u Vinkovcima

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 27. sjednici održanoj dana 13. srpnja 2011. god. temeljem članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” br. 10/97. i 107/07.), članka 26. i 49. Statuta Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca br. 8./09.) i članka 28. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 9/09.) donosi

M J E R I L A

o načinu i uvjetima sudjelovanja grada Vinkovaca u financiranju dječjih vrtića na području Grada čiji vlasnik nije Grad

 

 

U dječjim vrtićima mjesečne ekonomske cijene po djetetu za pojedine programe iznose:

 

1.250,00 kn za primarni 10-satni program za djecu vrtićke dobi,

400,00 za 1. djete

600,00 za 2. djece

900,00 za 3. djete

1.300,00 kn za primarni 10-satni program za djecu jasličke dobi,

450,00 za 1. djete

700,00 za 2. djece

950,00 za 3. djete

700,00 kn za primarni 5-satni program.

150,00 za 1. djete

300,00 za 2. djece

450,00 za 3. djete


S obzirom na prosjek primanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, te koliko se izdvaja mjesečno iz plaće za proračun pokrećem

PETICIJU

za povećanje sufinanciranja grada Vinkovaca.

 


JOSIPA BOGDANOVIĆ    Kontaktirajte autora peticije