STUDENTSKA PODRŠKA AMANDMANIMA 6,7,8 i 9 Snežane Jonice

STUDENTI UNIVERZITETA CRNE GORE TRAŽE JASNA PRAVILA STUDIRANJA I JEDNAKA ZA SVE.
PODRŠKA AMANDMANIMA 6,7, 8 i 9 Snežane Jonice koji to obezbjeđuju.

U pitanju su sledeći amandmani:


AMANDMAN 6U članu 86 nakon stava 3 dodaje se novi stav 4 koji glasi:

“Student stiče pravo na upis naredne godine studijskog programa ukoliko ostvari najmanje 36 ECTS kredita u prethodnoj godini studijskog programa.”

Dosadašnji stavovi 4 i 5 postaju stavovi 5 i 6.O B R A Z L O Ž E NJ EOvim amandmanom se propisuje da student ima pravo na upis naredne godine studijskog programa ukoliko ostvari najmanje 36 ECTS kredita.

Na taj način se precizno zakonom propisuje pravilo tj uslovi za upis u narednu studijsku godinu kako bi se onemogućilo nejednako postupanje u različitim univerzitetskim jedinicama.

 

AMANDMAN 7

U članu 87 stav 3 mijenja se i glasi:

“Student koji se sam finansira i ostvari 40 ECTS, u skladu sa studijskim programom za određenu godinu studiranja, u narednoj godini studiranja finansira se iz budžeta Crne Gore.”O B R A Z L O Ž E NJ EOvim amandmanom se obezbjeđuje da student koji se sam finansira i ostvari 40 ECTS u skladu sa studijskim programom ima pravo na studiranje koje se finansira iz budžeta.

Ovaj amandman predlažemo kao logičan slijed odredbe iz stava 2 člana 87 u kojem se propisuje da student koji se finansira iz budžeta a ima manje od 40 ECTS sledeću godinu nastavlja kao samofinansirajući, pa je logično da samofinansirajući student koji ostvaru 40 ECTS ili više kredita sledeću godinu nastavlja finansirajući se iz budžeta.

AMANDMAN 8Član 90 mijenja se i glasi:

“ Redovni ispitni rokovi su januarski i junski.

Polaganje svih kolokvijuma, kao i završnog ispita organizuje se u redovnim i popravnim terminima.

Redovni i popravni rokovi za kolokvijume organizuju se u terminima predviđenim za nastavu.Pravo polaganja kolokvijuma u popravnom terminu imaju studenti koji nisu izašli na kolokvijum ili ga nisu položili.

Pravo polaganja završnog ispita u popravnom terminu imaju studenti koji nisu izašli na završni ispit ili ga nisu položili ili nisu zadovoljni ocjenom na završnom ispitu.

Dodatni ispitni rok je avgustovski.

Student ima pravo da sve predmete koje nije položio u rokovima, iz stava 1 ovog člana, polaže u dodatnom roku prije početka sledeće studijske godine.Sve položene predispitne provjere znanja u toku studijske godine priznaju se u dodatnom ispitnom roku.

Izuzetno od stava 6 ovog člana student u dodatnom avgustovskom roku može polagati najviše tri ispita iz predmeta koje nije prijavio na početku studijske godine.O B R A Z L O Ž E NJ EOvim amandmanom zakonski se uređuju pravila studiranja kako bi se onemogućila različita primjena od fakulteta do fakulteta i od profesora do profesora.

Propisuje se kao obaveza da za polaganje svakog kolokvijuma mora postojati redovni i popravni termin, kao i da na popravni kolokvijum može izaći i student koji nije izašao na kolokvijum u redovnom terminu.
Takodje, ovim amandmanom se propisuje obavezno postojanje avgustovskog dodatnog roka i precizira da se u tom roku mogu prijaviti svi ispiti koje student nije položio u redovnim rokovima, da mu se prilikom polaganja tih ispita moraju priznati kolokvijumi koje je položio u redovnom roku, kao i da studenti imaju pravo da, osim nepoloženih ispita, u avgustovskom dodatnom roku prijave i najviše 3 ispita koje nisu prijavili na početku studijske godine.

 

AMANDMAN 9U čanu 93 posle stava 1 dodaje se novi stav 2 koji glasi:

“Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske specijalističke akademske studije i primijenjene studije, imaju kandidati koji su:

  • završili osnovne studije, odnosno stekli 180 ECTS kredita;

  • stekli diplomu osnovnih studija iz odgovarajućih oblasti nauka ili umjetnosti;

  • ostvarili najmanje 156 ECTS kredita na osnovnim studijama.”

Dosadašnji stav 2 postaje stav 3.O B R A Z L O Ž E NJ EOvim amandmanom se obezbjedjuje da studenti kojima nedostaje 24 ECTS kredita za završetak osnovnih studija mogu ostvariti pravo prijave na konkurs za upis na upis na postdiplomske specijalističke akademske studije i primjenjene studije. 

 


Biljana Martinić    Kontaktirajte autora peticije