РЕСЕТУЈМО ОБРАЗОВАЊЕ

ОТВОРЕНО ПИСМО ВЛАДИ СРБИЈЕ И ПРЕДСЕДНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Наставничка и родитељска заједница Србије упућују отворено писмо са 15 захтева, као минимума предуслова за враћање отетог достојанства наставничкој професији, пружајући прилику да већ сада сви кандидати за будућу Владу Републике Србије и ресорно министарство, припреме решења ових захтева и уграде их у Експозе будућег Председника Владе Србије и на тај начин обезбеде улазак у историју у улози реформатора образовања.

За ове захтеве који су деценијама израстали из “реформских промашаја”, тражимо подршку широке родитељске и наставничке заједнице Србије и прикупљамо подршку свих појединаца који имају децу, брину зa њихову будућност и цене образовање.

Ми смо дуги низ година “дресирани” да се миримо, да ћутимо, да не покушавамо да се боримо за промену која би наставнике, ученике и образовање уопште, ставила у фокус пажње јавности.

Сада смо сви заједно схватили да нам наши ученици и наша деца не би опростили даље ћутање и пренебрегавање чињенице да су васпитачи, учитељи и наставници, као интелектуална елита Србије, скрајнути на тоталну маргину друштва, а да је образовање изгубило суштинску вредност, јер све што ми данас као струка проживљавамо, то и потврђује.

 

Листа захтева наставничке заједнице Србије

1. Консултујте струку (васпитаче, учитеље и наставнике из учионице) увек када решавате, мењате, коригујете и креирате промене које ћемо ми морати спроводити!

2. Престаните да нам додајете број предмета! Почните да их смањујете, а увек можете да се угледате на успешне системе који су их одавно смањили и на тај начин учинили учење смисленијим.

3. Ревидирајте, са нама, наставне планове и програме из сваког предмета и за сваки разред у предшколском, основном и средњем образовању.

4. Смањите нам број ученика у одељењима да можемо да реализујемо наставу у складу са потребама Z-генерације, наставу ослоњену на целовити приступ учењу, а не предавања на којима су се школовале генерације расле уз црнобеле телевизоре.

5. Укините беспотребно велики број издавача и уведите једног националног издавача уџбеника.

6. Престаните да нас масовно увлачите у бесмислене обуке и да нам трошите викенде одвлачећи нас од наших породица. Хоћемо да се усавршавамо, али радним данима у областима које ми желимо и онда када ми сматрамо да је неопходно!

7. Обезбедите за сваког наставника и за сваког ученика рачунар и бесплатан интернет, пре него што се понови период који је иза нас. Још једно финансирање образовања нећемо издржати, ни ми, ни родитеље!

8. Извршите реформу наставничких факултета и планирајте потребу и потражњу за наставницима на нивоу земље.

9. Укините бројчано оцењивање, барем до 6.разреда, и на тај начин учините учење смисленим, а наставнике и ученике срећним. Не инсистирамо на "описном оцењивању" какво познајемо, тражимо увођење "Progress Check",  листе којима ћемо мерити напредак сваког ученика у односу на себе самог а не на имагинарног просечног ученика.

10. Дајте нашим школама већи степен аутономије, ми најбоље знамо какву школу желимо за наше ученике, какве ресурсе имамо у нашим местима и са каквим проблемима се сусреће свака школа појединачно.

11. Дајте нам прилику да сами бирамо наше директоре школа и да наставничка реч буде и главна и последња у том избору! 

12. Обезбедите нам плате довољне да радимо само у школи, а не да поред посла наставника морамо да се понижавамо и изван струке!.

13. Вратите нам све отете припадајуће додатке, од Светосавске – Новогодишње награде, преко регреса и топлих оброка! Платите нам све додатне послове на којима инсистирате, од уноса података у ес дневник, преко дежурстава на ЗИ, до исплата дневница приликом замене колега који су на боловањима и другим одсуствима са посла!.

14. Обезбедите нам законске дневнице при реализацији екскурзија и рекреативних настава, јер не желимо више да стављамо руке у родитељски џеп!

15.  Промените услове за одлазак у пензију, тако да свако ко, у збиру година стажа и годинa живота, има 80 и више година, може да се пензионише

 

Сигурни смо да ће ово ОТВОРЕНО писмо допрети до свих оних којима је образовање помогло да се пењу на лествици успеха својих професија, и да ћете сви ви који га читате бити његови потписници.

 Покретач акције: Наставничка и родитељска заједница Србије

nastavnicka.mreza@gmail.com 

 

OTVORENO PISMO VLADI SRBIJE I PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE

 

Nastavnička i roditeljska zajednica Srbije upućuju otvoreno pismo sa 15 zahteva, kao minimuma preduslova za vraćanje otetog dostojanstva nastavničkoj profesiji, pružajući priliku da već sada svi kandidati za buduću Vladu Republike Srbije i resorno ministarstvo, pripreme rešenja ovih zahteva i ugrade ih u Ekspoze budućeg Predsednika Vlade Srbije i na taj način obezbede ulazak u istoriju u ulozi reformatora obrazovanja.

Za ove zahteve koji su decenijama izrastali iz “reformskih promašaja”, tražimo podršku široke roditeljske i nastavničke zajednice Srbije i prikupljamo podršku svih pojedinaca koji imaju decu,brinu z adeci i cene obrazovanje.

Mi smo dugi niz godina “dresirani” da se mirimo, da ćutimo, da ne pokušavamo da se borimo za promenu koja bi nastavnike, učenike i obrazovanje uopšte, stavila u fokus pažnje javnosti.

Sada smo svi zajedno shvatili da nam naši učenici i naša deca ne bi oprostili dalje ćutanje i prenebregavanje činjenice da su vaspitači, učitelji i nastavnici, kao intelektualna elita Srbije, skrajnuti na totalnu marginu društva, a da je obrazovanje izgubilo suštinsku vrednost, jer sve što mi danas kao struka proživljavamo, to i potvrđuje.

 Green_White_Modern_Mens_Fashion_Facebook_Cover_(8).png

 

Lista zahteva nastavničke zajednice Srbije

1. Кonsultujte struku (vaspitače, učitelje i nastavnike iz učionice) uvek kada rešavate, menjate, korigujete i kreirate promene koje ćemo mi morati sprovoditi!

2. Prestanite da nam dodajete broj predmeta! Počnite da ih smanjujete, a uvek možete da se ugledate na uspešne sisteme koji su ih odavno smanjili i na taj način učinili učenje smislenijim.

3. Revidirajte, sa nama, nastavne planove i programe iz svakog predmeta i za svaki razred u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju.

4. Smanjite nam broj učenika u odeljenjima da možemo da realizujemo nastavu u skladu sa potrebama Z-generacije, nastavu oslonjenu na celoviti pristup učenju, a ne predavanja na kojima su se školovale generacije rasle uz crnobele televizore.

5. Ukinite bespotrebno veliki broj izdavača i uvedite jednog nacionalnog izdavača udžbenika.

6. Prestanite da nas masovno uvlačite u besmislene obuke i da nam trošite vikende odvlačeći nas od naših porodica. Hoćemo da se usavršavamo, ali radnim danima u oblastima koje mi želimo i onda kada mi smatramo da je neophodno!

7. Obezbedite za svakog nastavnika i za svakog učenika računar i besplatan internet, pre nego što se ponovi period koji je iza nas. Još jedno finansiranje obrazovanja nećemo izdržati, ni mi, ni roditelje!

8. Izvršite reformu nastavničkih fakulteta i planirajte potrebu i potražnju za nastavnicima na nivou zemlje.

9. Ukinite brojčano ocenjivanje, barem do 6.razreda, i na taj način učinite učenje smislenim, a nastavnike i učenike srećnim. Ne insistiramo na "opisnom ocenjivanju" kakvo poznajemo, tražimo uvođenje "Progress Check",  liste kojima ćemo meriti napredak svakog učenika u odnosu na sebe samog a ne na imaginarnog prosečnog učenika.

10. Dajte našim školama veći stepen autonomije, mi najbolje znamo kakvu školu želimo za naše učenike, kakve resurse imamo u našim mestima i sa kakvim problemima se susreće svaka škola pojedinačno.

11. Dajte nam priliku da sami biramo naše direktore škola i da nastavnička reč bude i glavna i poslednja u tom izboru! 

12. Obezbedite nam plate dovoljne da radimo samo u školi, a ne da pored posla nastavnika moramo da se ponižavamo i izvan struke!.

13. Vratite nam sve otete pripadajuće dodatke, od Svetosavske – Novogodišnje nagrade, preko regresa i toplih obroka! Platite nam sve dodatne poslove na kojima insistirate, od unosa podataka u es dnevnik, preko dežurstava na ZI, do isplata dnevnica prilikom zamene kolega koji su na bolovanjima i drugim odsustvima sa posla!.

14. Obezbedite nam zakonske dnevnice pri realizaciji ekskurzija i rekreativnih nastava, jer ne želimo više da stavljamo ruke u roditeljski džep!

15. Promenite uslove za odlazak u penziju, tako da svako ko, u zbiru godina staža i godina života, ima 80 i više godina, može da se penzioniše.

Sigurni smo da će ovo OTVORENO pismo dopreti do svih onih kojima je obrazovanje pomoglo da se penju na lestvici uspeha svojih profesija, i da ćete svi vi koji ga čitate biti njegovi potpisnici.

Pokretač akcije: Nastavnička i roditeljska zajednica Srbije 

nastavnicka.mreza@gmail.com Green_White_Modern_Mens_Fashion_Facebook_Cover_(7).png


Наставничка и родитељска заједница    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Наставничка и родитељска заједница da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook