UKINITE NAPLATU NATPISA NA RADNJAMA

Preduzetnici, mikro i mala preduzeća Beograda su šokirani i u neverici zbog Odluke o oglašavanju na teritoriji Grada Beograda ("Sl. list grada Beograda" br. 86/2016 , 126/2016, 36/2017, 96/2017 i 109/2018) i terora koji komunalna inspekcija sprovodi u ime te odluke nad nosiocima privrede ovog grada i države. 

Zašto nam treba tehnički projekat za nalepnicu iznad malih radnji koji košta više nego projekat za zidanje kuće? Kome nameštate te poslove? Zar mi na te objekte ne plaćamo poreze na zakupe, poreze na imovinu, infostan i ostale namete? 

Napravili ste ruglo od grada gde iznad većine radnji stoje sastrugani nazivi, a kupci ne znaju gde se radnje nalaze. 

Pozivamo na odgovornost sve aktere ove sramne odluke i očekujema da odgovorna lica podnesu ostavke na svoje funcije jer očigledno nemaju potrebne kvalifikacije i prave štetu svim privrednicima koji već plaćaju gomilu preuveličanih nameta. 

Zahtevamo da se iz navedene Odluke u potpunosti izuzmu:

- Sve vrste natpisa izrađenih nalepnicama, plakatima, folijama ili bojama iznad prodajnih objekata, na prodajnim objektima ili na izlozima površine do 4m2. 

 

Milena Amon

Zmaj Jovina 25

11080 Zemun

TR A Gallery, Beograd 

 

4a2.jpg

ODLUKA O OGLAŠAVANJU NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA
("Sl. list grada Beograda", br. 86/2016, 126/2016, 36/2017, 96/2017 i 109/2018)

I OSNOVNE ODREDBE
Predmet
Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način postavljanja sredstava za oglašavanje i drugi vidovi oglašavanja na otvorenim površinama na teritoriji grada Beograda (u daljem tekstu: grad). Oglašavanje u smislu ove odluke je predstavljanje u bilo kom obliku, u vezi sa poslovanjem odnosno profesionalnom ili poslovnom delatnošću, radi podsticanja prodaje robe i usluga, prodaje nepokretnosti, kao i prenosa prava i obaveza. Oglašavanje na otvorenim površinama je vid oglašavanja putem sredstava podesnih za trajno upućivanje oglasne poruke javnosti, na tim površinama.
Primena
OGLAŠAVANJE

2. Druga sredstva za oglašavanje
Član 9
Za oglašavanje se mogu koristiti sredstva za oglašavanje koja se postavljaju na objekte iz čl. 7. i 8, kao i na površine objekata iz čl. 10, 11. i 12. ove odluke, i to: - pano, plakat, nalepnica; - elektronski displej, led meš panel, svetleća slova, svetlosni prikaz; - transparent (platneni, pvc i sl.), reklamna zastava; - oglasna (izložbeno-reklamna) vitrina; - balon i - druga sredstva koja sadrže oglasnu poruku. Izuzetno od stava 1. ovog člana, oglasna vitrina može se postaviti na drugoj površini i kao samostojeća. Kao sredstvo za oglašavanje mogu se koristiti i prenosivi pano i letak.

 


B. OGLAŠAVANJE NA DRUGIM POVRŠINAMA I POVRŠINAMA OBJEKATA
Način oglašavanja
Član 48 Oglašavanje na drugim površinama i površinama objekata vrši se za sopstvene potrebe i kao delatnost. Oglašavanje na površinama iz stava 1. ovog člana vrši se samo uz saglasnost vlasnika, odnosno korisnika te površine.
Dozvola
Član 49 Oglašavanje na drugim površinama i površinama objekata vrši se na osnovu dozvole koju na zahtev zainteresovanog lica izdaje nadležna organizaciona jedinica uz prethodnu saglasnost upravljača puta. U slučaju kada se zahtev za oglašavanje odnosi na sredstvo za oglašavanje čija je površina manja od 2 m2 i koje se ne nalazi nad javnom površinom, dozvolu izdaje organizaciona jedinica uprave gradske opštine nadležna za komunalne poslove. Dozvola se izdaje u formi rešenja i sadrži naročito: podatke o licu koje vrši oglašavanje, mestu i uslovima postavljanja, vrsti i dimenzijama sredstva za oglašavanje koje se postavlja, vreme na koje se izdaje i tehničku dokumentaciju na osnovu koje se izdaje. Uz zahtev za izdavanje dozvole prilaže se: 1) tehničku dokumentaciju u papirnoj i digitalnoj (PDF) formi u tri primerka; 2) saglasnost vlasnika, odnosno korisnika površine na koju se postavlja sredstvo za oglašavanje; 3) saglasnost nadležne ustanove za zaštitu spomenika kulture u slučajevima iz stava 7. člana 12. ove odluke; 4) druge saglasnosti u skladu sa posebnim zakonima, zavisno od tipa i mesta postavljanja (u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara za sredstva za oglašavanje koja se priključuju na visokonaponsku mrežu, saglasnost upravljača državnih puteva ukoliko se sredstvo za oglašavanje postavlja u zaštitnom pojasu puta, elektro-energetska saglasnost ukoliko se sredstvo za oglašavanje priključuje na linijski infrastrukturni objekat, saglasnost autora odnosno Društva arhitekata i dr.); 5) kopija EDB računa i saglasnost vlasnika, odnosno korisnika postojećeg mernog mesta, ukoliko se sredstvo za oglašavanje napaja električnom energijom sa istog; 6) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi; 7) izjavu korisnika mesta da će pre postavljanja sredstva za oglašavanje pribaviti sve potrebne saglasnosti JKP/JP i drugih institucija u čijoj su nadležnosti instalacije i objekti koji mogu biti ugroženi postavljanjem predmetnog sredstva odnosno objekta. Sadržina tehničke dokumentacije odnosno projekata iz stava 3. ovoga člana određuje se Prilogom 1. Tehnička dokumentacija iz stava 4. ovog člana čini sastavni deo rešenja. U slučaju postavljanja sredstva za oglašavanje kao dela projekta objekta, uz zahtev za izdavanje odobrenja prilaže se: 1) saglasnost vlasnika, odnosno korisnika površine; 2) odobrenje za izgradnju građevinskog objekta; 3) upotrebna dozvola; 4) overeni projekat izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja objekata; 5) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.


 VIII LOKALNA KOMUNALNA TAKSA
Član 55 Za korišćenje sredstava za oglašavanje plaća se lokalna komunalna taksa u skladu sa posebnom odlukom.

IX ZABRANE
Član 56
Zabranjeno je: 1) lepiti ili na drugi način pričvršćivati plakat i drugu štampanu poruku, odnosno ispisivati oglasnu poruku na spoljašnim površinama fasade, izloga, ograde, drveća i sl.;

XI KAZNENE ODREDBE
Član 59 Novčanom kaznom od 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: - ako sredstvo za oglašavanje postavi na mestu koje nije utvrđeno planom (član 16. st. 1-3); - ako sredstvo za oglašavanje postavi ili koristi bez dozvole iz čl. 39, 40, 41. i 49, odnosno akta iz stava 2. člana 2. ove odluke; - ako postupa suprotno odredbama stava 1. tač. 4. i 5, st. 2. i 3. i člana 54. ove odluke. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 60.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 10.000 dinara.
Član 60 Novčanom kaznom od 50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice:
- ako sredstvo za oglašavanje postavi ili koristi suprotno dozvoli (čl. 39, 40, 41, 49. i stav 1. tačka 1. člana 54. ove odluke); - ako postupi suprotno zabranama iz člana 56. ove odluke. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 30.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 10.000 dinara.
Član 61 Novčanom kaznom od 20.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: - ako postupa suprotno odredbama stava 1. tač. 2. i 3. i člana 54. ove odluke. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 15.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 dinara.
Član 62 Novčanom kaznom od 15.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice: - ako oglašavanje iz stava 2. alineja 2. člana 15. ove odluke vrši bez dozvole ili suprotno dozvoli (član 42). Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 dinara. Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu i fizičko lice novčanom kaznom od 5.000 dinara.
Član 63 Za prekršaje propisane čl. 59-62. ove odluke, komunalni inspektor odnosno komunalni policajac izdaje prekršajni nalog u skladu sa zakonom.

 

Prilog 1 PRAVILA ZA POSTAVLJANJE SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE Pravilima za postavljanje sredstava za oglašavanje (u daljem tekstu: Prilog 1.) utvrđuju se tip, veličina, druge bliže karakteristike, bliža pravila i bliža sadržina tehničke dokumentacije za postavljanje sredstava za oglašavanje (objekti za oglašavanje i druga sredstava za oglašavanje) na otvorenim površinama (na javnim, drugim površinama i površinama objekata) na teritoriji grada Beograda. 1. TIP, VELIČINA I DRUGE KARAKTERISTIKE SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE
1.1. Objekti za oglašavanje

1.2. Druga sredstva za oglašavanje
Pano je namenski izrađeno sredstvo za oglašavanje koje se postavlja na površine objekata. Pano može biti osvetljen, prosvetljen ili neosvetljen, sa statičnom ili pokretnom oglasnom površinom. Plakat je štampano sredstvo za oglašavanje u crnobeloj ili kolor tehnici koji se postavlja isključivo na objekte za slobodno oglašavanje. Podloga za štampu može biti papir, pvc, meš, karton ili neka druga podloga pogodna za štampu. Nalepnica je štampano sredstvo za oglašavanje na podlozi od samolepljive folije koja se postavlja na spoljnu površinu objekata. Elektronski displej i led meš panel su elektronska sredstva za emitovanje oglasne poruke, koja se postavljaju na površine objekata. Svetleće slovo je slovo ili znak sa unutrašnjim osvetljenjem kojim se ispisuje oglasna poruka. Svetlosni prikaz je poruka projektovana uređajima na podlogu, fasadu objekta ili u vazdušnom prostoru.
Transparent (platneni, pvc, i sl.) je štampana, slikana ili ispisana oglasna poruka i može se postaviti na građevinske skele i na neoblikovane delove fasada objekata. Reklamna zastava je sredstvo za oglašavanje sa ispisanim natpisima ili oglasnim porukama, a postavlja se na jarbole odnosno posebne fasadne ili stubne nosače sa kojima čini celinu. Oglasna (izložbeno-reklamna) vitrina je po pravilu zidna i postavlja se na fasadu objekta u neposrednoj blizini poslovnog objekta, odnosno prostora u čijoj je funkciji. Balon je štampano ili oslikano sredstvo za oglašavanje okruglog ili drugog oblika punjeno vazduhom ili drugim gasom. Ostala druga sredstva za oglašavanje koja sadrže oglasnu poruku su sva ona sredstva za oglašavanje koja se mogu postavljati na objektima za oglašavanje a koja nisu definisana odlukom. Druga sredstva za oglašavanje mogu biti pravougaonog, kružnog, trouglastog, elipsastog, oblika mnogougla ili druge zakrivljene forme, a s obzirom na izvor osvetljenja mogu biti osvetljena, prosvetljena i neosvetljena ili mogu imati zasebne izvore osvetljenja. Raspored boja i simbola ne sme da podseća na saobraćajni znak. Slova, brojevi i simboli moraju da se visinom, bojom i oblikom razlikuju od slova, brojeva i simbola na saobraćajnom znaku. Površine i dimenzije drugih sredstva za oglašavanje mogu biti različite i zavise od lokacije i površine objekata na kojima se postavljaju.

SADRŽINA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
3.
Tehnička dokumentacija za postavljanje sredstava za oglašavanje se izrađuje na nivou projekta, odnosno elaborata. Projekat podleže tehničkoj kontroli. Izrada projekta i vršenje tehničke kontrole se poverava privrednom društvu, odnosno drugom pravnom licu i preduzetniku koji su upisani u registar privrednih subjekata (u daljem tekstu ovlašćeno lice). Odgovorno lice u ovlašćenom licu imenuje lica sa odgovarajućim licencama (IKS i dr.) za izradu projekta i vršenje tehničke kontrole. Elaborat izrađuje lice sa odgovarajućom licencom.

Za nalepnicu, plakat, balon i sl. dokumentacija se izrađuje na nivou Elaborata koji se sastoji od jasno definisane lokacije, tehničkog opisa i grafičkog prikaza položaja na površini objekta, dimenzije i sadržine oglasne poruke. Elaborat se izrađuje u papirnoj i u digitalnoj formi (PDF) i overava od strane lica sa odgovarajućom licencom. Elaborat u papirnoj formi mora biti propisno kompletiran i zapečaćen jemstvenik. Digitalna forma se elektronski overava.

Prilog 2 IZNOSI NAKNADE ZA POSTAVLJANJE SREDSTAVA ZA OGLAŠAVANJE ZA SVAKO POJEDINAČNO MESTO PREMA TIPU SREDSTVA ZA OGLAŠAVANJE I ZONI U KOJOJ SE POSTAVLJAJU Tip sredstva za oglašavanje zona Pojedinačna naknada za postavljanje sredstava za oglašavanje (na godišnjem nivou) Tip 1 - Reklamni medij malog formata "City light" - 2,59 m2 - (KUOB B.*4.3.1.a) I zona 80.000,00 dinara bez pdv-a II, III i IV zona 72.000,00 dinara bez pdv-a V, VI, VII, VIII zona i zona spec. namene 65.000,00 dinara bez pdv-a Tip 1a - Reklamni medij malog formata "City light" - 2,24 m2 - (KUOB B.4.3.1.b) I zona 80.000,00 dinara bez pdv-a II, III i IV zona 72.000,00 dinara bez pdv-a V, VI, VII, VIII zona i zona spec. namene 65.000,00 dinara bez pdv-a Tip 1b - Reklamni medij do 2,2 m2 - (KUOB B.4.3.2.) I zona 80.000,00 dinara bez pdv-a II, III i IV zona 72.000,00 dinara bez pdv-a V, VI, VII, VIII zona i zona spec. namene 65.000,00 dinara bez pdv-a Tip 1v - Reklamni medij "City light" - "scroll" - (KUOB B.4.3.3.) I zona 80.000,00 dinara bez pdv-a II, III i IV zona 72.000,00 dinara bez pdv-a V, VI, VII, VIII zona i zona spec. namene 65.000,00 dinara bez pdv-a Tip 2 - Reklamni medij 12 m2 - prosvetljeni ili "scroll" (KUOB B.4.2.1 i B.4.2.2) I zona 160.000,00 dinara bez pdv-a II, III i IV zona 150.000,00 dinara bez pdv-a V, VI, VII, VIII zona i zona spec. namene 140.000,00 dinara bez pdv-a
Tip 3 - Reklamni medij 12 m2 - osvetljen spolja (KUOB B.4.2.3)
I zona 160.000,00 dinara bez pdv-a II, III i IV zona 150.000,00 dinara bez pdv-a V, VI, VII, VIII zona i zona spec. namene 140.000,00 dinara bez pdv-a
Tip 4 - Reklamni stub, Reklamni stub - 8 m2 (KUOB B.4.1.1, B.4.1.2 i B.4.1.3)
I zona 80.000,00 dinara bez pdv-a II, III i IV zona 72.000,00 dinara bez pdv-a V, VI, VII, VIII zona i zona spec. Namene 65.000,00 dinara bez pdv-a
Tip 5 - Reklamni medij 12 m2 - Elektronski LED pano - (KUOB B.4.2.2)
I zona 185.000,00 dinara bez pdv-a II, III i IV zona 175.000,00 dinara bez pdv-a V, VI, VII, VIII zona i zona spec. namene 165.000,00 dinara bez pdv-a
Tip 6 - Reklamni medij 4,5x3 m - (KUOB B.4.2.5)
I zona 185.000,00 dinara bez pdv-a II, III i IV zona 175.000,00 dinara bez pdv-a V, VI, VII, VIII zona i zona spec. namene 165.000,00 dinara bez pdv-a
Tip 7 - Reklamni medij 8x3 m (osvetljen i prosvetljen) 24 m2 - (KUOB B.4.2.4)
I zona 170.000,00 dinara bez pdv-a II, III i IV zona 160.000,00 dinara bez pdv-a V, VI, VII, VIII zona i zona spec. namene 150.000,00 dinara bez pdv-a

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Milena Amon da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )