СТОП МХЕ НА СЛИВУ РЕКЕ СТУДЕНИЦЕ! СПАСИМО СТУДЕНИЦУ!

СПАСИМО СТУДЕНИЦУ! <-- линк до FACEBOOK странице

Потписивањем ове петиције залажете се и апелујете на надлежне органе да:

1.  Да се сачува једна од најлепших и најчистијих река у Србији;

2.  Да се омогући локалној и широј заједници да остварује своје право на воду;

3.  Пониште све издате дозволе за изградњу било каквих MХЕ и ХЕ на реци Студеници и њеном сливу;

4.  Потврде и афирмишу читав слив реке Студенице као заштићено подручје од националног интереса. 

Ми, доле потписани грађани Србије, апелујемо на националну и међународну јавност, надлежне органе и институције, научнике и научне заједнице да нам помогну да сачувамо наше национално благо, реку Студеницу, озбиљно угрожену плановима за изградњу бројних брана на реци, што би уништило нашу националну баштину, екосистем реке, природна станишта и угрожене/заштићене биљне и животињске врсте, резултирало нестанком аутохтоних рибљих врста (Salmo trutta, итд.) и озбиљно утицало на ионако неадекватно водоснабдевање грађана Ушћа и приступ води од стране локалних заједница - потписивањем следеће петиције:

1. Река Студеница је река од изузетног историјског значаја за Србију и њене грађане. На њеним је обалама крајем 12. века Стефан Немања, познат и као Свети Симеон, изградио манастир Студеницу - највећи и најраскошнији српски православни манастир - и основао средњовековну српску државу. Манастир и његову околину УНЕСКО је прогласио Светском баштином (https://whc.unesco.org/en/list/389/), док истовремено ужива правну заштиту највишег нивоа у Републици Србији (Просторни план посебне намене Парка природе Голија и Резервата биосфере Голија - Студеница (МАБ)).

2. Воде реке Студенице се налазе у I класи. https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/2/3

3. Слив реке Студенице већ је претрпео штету изградњом неколико мХЕ на њеним притокама, као што су Савошница, Бревина (у оквиру Унесковог резервата биосфере "Голија-Студеница") и Грајићка река, а све је то нехотице негативно утицало на крхке околне екосистеме, те управо стога усвојени Просторни план подручја посебне намене "Студеница" (2020) не предвиђа изградњу било каквих МХЕ или великих брана пре израде планова детаљне регулације и њиховог укључивања у ППППН "Студеница". Наиме:  

"Еколошки оправдано и социјално прихватљиво коришћење ОИЕ, један је од оперативних циљева овог Просторног плана у области енергетике. Са друге стране:

– потенцијално је неповољан утицај МХЕ на животну средину (са аспекта стриктних услова заштите воде као ресурса), а тиме и на заштиту природе и (културног) предела, што осим еколошке одрживости, отвара и питање социјалне прихватљивости коришћења хидропотенцијала рекa;

– неопходно је детаљно преиспитати потенцијалне локације из ранијих планских докумената (и Катастра МХЕ), због промена хидрологије речних токова и других ограничења (пренет конфликт из до сада важећих планова, везан за активирање хидроенергетског потенцијала);

– у току је израда новог катастра МХЕ, који би требало да да нове податке у вези са могућим кoришћeњeм рaспoлoживoг пoтeнциjaлa вoдoтoкoвa, капацитетима и оправданошћу реализације, сaглaснo aктуeлнoj хидрoлoгиjи, тeхнoeкoнoмској и пoсeбнo eкoлoшкој eвaлуaциjи потенцијалних локација.

Релативизација овог конфликта кретаће се у правцу усаглашавања законских и подзаконских аката, планских и развојних докумената на нивоу Владе РС, уз координацију са институцијама које обезбеђују међународни статус заштите подручја (Унескова Листа Светске баштине; листа резервата биосфере MaB програма UNESCO; листа еколошки значајних подручја – Рамсарска листа; листа еколошких мрежа – EMERALD, IPA, IBA и PBA; листа станишта од значаја за заштиту европске дивље флоре и фауне – NATURA 2000). Због свега претходног, у овом Просторном плану не прецизирамо локације потенцијалних МХЕ, као ни других система који користе ОИЕ.

Системе који користе ОИЕ (ветроелектране, мале хидроелектране, соларна фотонапонска постројења, постројења која користе биомасу за производњу електричне и топлотне енергије, постројења за производњу биогорива и сл.) могуће је градити у складу са прописима који се односе на ову врсту објеката и инсталација и препорукама произвођача опреме, а након претходних техноекономских анализа и мерења које ће показати оправданост коришћења ОИЕ и избора локација за изградњу ових система, уз неопходан предуслов њиховог прикључења на преносну електроенергетску мрежу одговарајућег капацитета. Све потенцијалне локације за коришћење ОИЕ (укључујући и локације на територији у којој се Просторни план спроводи применом просторних планова јединице локалне самоуправе, ван простора одређеног за потребе посебне намене дефинисане Просторним планом) биће предмет разраде овог Просторног плана (израда плана детаљне регулације), уколико истраживања потенцијала за коришћење ОИЕ на нивоу посебне намене или локалне самоуправе, покажу оправданост реализације постројења за производњу енергије из обновљивих извора на простору опредељеном за њихов развој, а у складу са успостављеним режимима заштите простора." (Просторни план подручја посебне намене "Студеница", https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/vlada/uredba/2020/2/3).

СПАСИМО СТУДЕНИЦУ! <-- линк до FACEBOOK странице240293718_1021515078658853_7363678058122228602_n.jpg

 


Аница Божић    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Аница Божић moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...