Захтев за разрешење директора ОШ "Михајло Пупин" у Ветернику

                                                                              Председник Републике Србије
                                                                                       Влада Републике Србије
                                                                                    Министарство просвете РС
                                                              Покрајински секретаријат за образовање
                                                                                Скупштини града Новог Сада


                                           ЗАХТЕВ за РАЗРЕШЕЊЕ
                    директора ОШ „МИХАЈЛО ПУПИН“ у Ветернику
                                      Радославе Ступар (Мађаров)


Госпођа Ступар (Мађаров) ступила је на дужност ВД директора школе 21.08.2021. Решењем Министра просвете и до сада, после 2 године мандата, још увек није положила лиценцу за директора установе чиме је изгубила законско право на даље обављање дужности. Због тога и доле поменутих прекршаја покрећемо захтев за разрешење на основу Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 129 од 28.12.2021.) те наводимо следеће чланове Закона који санкционишу пропусте у њеном раду:
1. Сходно чл. 122 ст. 10 а на основу чл. 125 ст. 5 Радослава Ступар (Мађаров) није
положила испит за директора те су створени услови за престанак дужности;
2. Чл. 124 ст. 1 јер је ШО потписао уговор о раду са директором пре доношења Одлуке
3. Чл. 126 ст. 1 и чл. 332 и 333 Статута Школе, Радослава Ступар (Мађаров) није
усвојила Статут и Правилнике о року који прописује Закон.
4. Чл. 126 ст. 4 тач. 5 јер је забранила рад ОИ „ВЕТЕРНИК 1923“ чиме не остварује
сарадњу са локалном самоуправом што представља тежу повреду радних дужности;
5. Чл. 126 ст. 4 тач. 13 јер директор не информише благовремено запослене, децу,
ученике и родитеље, о питањима од интереса за рад установе чиме доводи у заблуду
радни колектив, наствнике и ученике;
6. Чл. 126 ст. 4 тач. 14 јер сазива и руководи органима школе по свом нахођењу на
које нема право по Закону;
7. Чл. 126 ст. 4 тач. 15 јер није на прави начин образовала стручна тела и тимове
Школе чиме у многоме нарушила извођење наставног процеса;
8. Чл. 128 ст. 7 тач. 9 јер не поступа по препоруци, просветног инспектора и саветника Школске управе у Новом Саду;
9. Чл. 128 ст. 7 тач. 12 јер је узурпирала рад свих школских органа, од родитељских
састанака, ОВ, НВ, Савета родитеља до Школског одбора;
10. Чл. 128 ст. 7 тач. 14 а на основу чл. 116 ст. 9 тач. 2 јер је упослила члана
Школског одбора као наставника физичког који је у сукобу интереса јер по Закону не може заступати више страна у Школском одбору;
11. Чл. 128 ст. 7 тач. 17 зато што Школа нема усвојена нормативна акта (Правилнике и Пословнике о раду органа) за нормално функционисање, па се од 24.06.2023. налази у правном вакуму;
12. Чл. 129 став 2 а на основу чл. 144 на место помоћника директора у више наврата
постављала је лица без лиценце и приправнике, супротно Закону.


За време њеног мандата, 16 колега је било у мобингу а 24 је напустило школу. До сада је на поступање директора школе поднето више од 30 пријава просветним инспекцијама на свим нивоима, 4 тужбе, по једна прекршајна и кривична пријава и 2 тужбе за мобинг.
Према свему горе наведеном сматрамо да смо дали довољно аргумената које смо поткрепили и релевантном законском регулативом, те да су створени услови за разрешење са места директора школе Г-ђе Радославе Ступар (Мађаров) што овом иницијативом и иницирамо.
У прилогу Вам достављамо имена мештана Ветерника који својим потписом потврђују захтев за разрешење Радославе Ступар (Мађаров) због доказаног недостатка компетенција за обављање дужности директора школе.


Јован Коцевски - ТЦ "КОЦЕВСКИ" Нови Сад    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Јован Коцевски - ТЦ "КОЦЕВСКИ" Нови Сад moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...