Петиција за формирање локалног регистра извора загађивања у Сремским Карловцима

fotka_za_peticiju1.jpg

 

 

ЗАХТЕВ ПЕТИЦИЈЕ

1.     Тражимо да Скупштина општине Сремски Карловци донесе одлуку о формирању локалног регистра извора загађивања, у складу са чл.75. Закона о заштити животне средине, са циљем праћења и правовременог реаговања на загађења ваздуха, воде, земљишта, као и о количини, врсти, саставу и начину третмана и одлагања отпада.

2.     Тражимо од Председника општине Сремски Карловци и начелника општинске Управе да донесу план јачања капацитета инспекцијских служби са циљем адекватне примене локалног регистра загађења и правовременог реаговања према изворима загађења, односно загађивачима.

 

ЗАШТО СУ НАМ ОВИ ЗАХТЕВИ ВАЖНИ

Формирање локалног регистра извора загађивања доприноси, пре свега, ефикаснијем управљању у заштити животне средине. Наводимо неколико кључних разлога:

1.     Праћење и идентификација извора загађивања: Регистровањем извора загађивања, надлежне општинске службе прецизније прате које индустрије, постројења или активности доприносе загађењу. То омогућава идентификацију кључних тачака које захтевају посебне мере заштите.

2.     Планирање и управљање: Регистар помаже локалним властима у планирању и имплементацији мера за смањење загађења, и развојању стратегија које циљају специфичне изворе загађења.

3.     Одговорност и транспарентност: Локални регистар извора загађивања повећава одговорност индустријских постројења и других извора емисија. Транспарентност у вези са количином и врстом емисија може имати утицај на њихово одговорно понашање и омогућава заједници да буде информисана о нивоу загађења.

4.     Процена ризика за здравље: Помаже у процени потенцијалних ризика по здравље људи у заједници и омогућава хитно предузимање мера када се утврди да постоји озбиљан ризик.

5.     Спровођење законских прописа: локална самоуправа има обавезу формирања локалног регистра загађивача на основу Закона о заштити животне средине (Сл.гласник РС бр.135/04, 36/09, 72/09 – др.закон, 43/2011, 14/2016,76/2018 и 95/2018-др.закон) члан 75. и на основу Правилника о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања , као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (Сл.гласник РС бр.91/2010, 10/2013, 98/2016 и 72/2023). Формирање локалног регистра извора загађивања предвиђено је између осталог Просторним планом општине Сремски Карловци из 2014.године и идентификовано као једна од приоритетних активности у очувању и заштити животне средине у Просторном плану предела посебне намене Сремски Карловци из 2018.године.

6.     Подстицање иновација: Регистровање података о емисијама пружа подстицај индустрији да пронађе еколошки одржива алтернативе и развије нове иновативне технологије и праксе које смањују емисије.

7.     Подизање свести: увидом у локални регистар извора загађивања, ми као заједница постајемо свеснији еколошких изазова и последица загађења. То доводи до већег ангажовања људи из заједнице у заштити животне средине.

8.     Како би формирање локалног регистра извора загађивања било сврсисходно овом петицијом тражимо од општинске управе да у току 2024.године изради план јачања капацитета инспекцијских служби као кључних актера у спровођењу надзора и контроле над достављеним подацима и предузимале мере у случају кршења прописа.

Верујемо да је барем један од наведених разлога довољан да подржите петицију својим потписом и допринесете очувању здравља људи и природе у Сремским Карловцима.

 

Видео илустрација: https://www.youtube.com/watch?v=QYdd4yb1ook

 

На основу члана 10.Закона о заштити података о личности (Сл.гласник РС, бр.97/08, 104/09-др.закон, 68/12 – Одлука УС и 107/12) потписом на листу учесника дајем и следећу:

ИЗЈАВУ САГЛАСНОСТИ

Изјављујем да сам као потписник петиције, довобровољно дао име и презиме, место боравка и и-мејл.

Удружење Карловачки виногради се обавезује да ће савесно чувати и користити прикупљене податке у складу са Законом. Сви којима достављамо петицију, обавештени су у складу са Општом одредбом о заштити личних података (General Data Protection Regulation – GDPR), која је ступила на снагу 25.маја 2018.године да су лични подаци тражени искључиво у циљу верификације учешћа на петицију. Лични подаци ће се обрађивати поверљиво и са њима ће се поступати у складу са Уредбом (ЕУ) 2016/679 Европског парламента и Савета од 27.априла 2016.године.

Обавештен/обавештена сам: 

1.       да имам право да извршим увид у податке, захтевам копију, исправку, допуну или ажурирање података који се односе на мене;

2.       да сам дужан/дужна да у случају да желим да опозовем свој пристанак на обраду података о личности, обавештење о томе доставим Удружењу Карловачки виногради мејлом или у другој писаној форми.

3.       да у случају да се утврди да је у питању недозвољена обрада података о личности, имам право да предузмем мере прописане Законом о заштити података о личности.

Све податке дајем добровољно.

 


Удружење Карловачки виногради    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Удружење Карловачки виногради da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...