Inicijativa za izmenu i dopunu Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju

Biti defektolog ne znači samo završiti fakultet. Biti defektolog je životni izbor, to je poziv, odricanje od sopstvenog vremena da bi se uložilo u tuđe, davanje sopstvenih resusa radi tuđeg napretka i ravnopravno učestvovanje u porodičnim strukturama dece koju obrazujemo.

Osim završenog Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, mnogi defektolozi završavaju i različite kurseve u određenom broju sati da bi postali sertifikovani rehabilitatori u okviru određenih područja tretmana.

Veliki broj nas ne radi samo sa decom i omladinom sa razvojnim smetnjama, već se dodatno ostručava za rad sa decom i odraslima iz tipične populacije. Da, svako dete ima pravo na jednako obrazovanje, školovanje u najbližoj školi i druženje sa vršnjacima, ali isto tako ima pravo i na najkvalitetniji pristup u učenju i savladavanje teškoća sa kojima se suočava što je jedino moguće ukoliko je u njegovom obrazovanju prisutan defektolog.
Кada već govorimo o inkluziji i jednakosti, ne smemo da zaboravimo da napomenemo da je ona donela brojne promene i „specijalnom“ školstvu. Tako su naša deca sa lakšim oblicima ometenosti prešla u najbliže škole, bez nas, dok je naš sistem počeo da obrazuje i decu sa umerenim, teškim i težim oblicima ometenosti.

Uvek ćemo zagovarati stav da je za neku decu inkluzija obrazovanje u najbližoj školi, dok za neku ona predstavlja upravo pohađanje „specijalne“ škole, ali, imajmo u vidu sledeće činjenice:
-Defektolog je jedini stručnjak koji se bavi prevencijom razvojnih smetnji i pod time mislimo radom na opštem potencijalu, ranoj intervenciji i rehabilitaciji. Кao takav, on mora biti sastavni deo školovanja sve dece.
-Defektolog je jedini stručnjak koji je svojim obrazovanjem stekao pravo da pruža tretmanske usluge (npr. tretman kognitivnih sposobnosti, tretman adaptivnih veština, pažnje, pamćenja, perceptivnih funkcija, mišljenja, egzekutivnih funkcija i akademskih veština) i kao takav on mora biti sastavni deo usluga koje država pruža svim porodicama sa decom.
-Defektolog se osim navedenog bavi i neformalnom procenom, interpretacijom rezultata, procenom razvoja, procenom radnih sposobnosti i veština, savetodavnim radom i kreiranjem individualno obrazovnih planova, zbog čega je njegova uloga u svim etapama obrazovanja sve dece nesumnjiva.
-Na kraju, defektolog tokom studija stiče i određene opšte i predmetno-specifične kompetencije, koje mu između ostalog omogućavaju da bude prosvetni radnik u osnovnim i srednjim školama, ali i stručni saradnik u osnovnim i srednjim školama. Zbog čega, s' obzirom na akreditaciju naših diploma i upućujemo ovaj dopis.


U srednjim stručnim školama za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju, obrazujemo sve više dece sa umerenim i težim oblicima intelektualne ometenosti, a kako za nas deca nisu samo broj, nećemo iznosti statističke podatke. Istaći ćemo da jedino defektolog u svom obrazovanju stiče znanja iz Metodike vaspitnog rada sa teže intelektualno ometenom decom i Metodike edukacije i rehabilitacije osoba sa višestrukim oštećenjima, zbog čega jedino defektolog i ume da prilagodi nastavu kada je u pitanju ova grupa dece.

Neusklađenošću Pravilnika i bolonjskog obrazovanja defektologa koje akredituje upravo Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, defektologu je onemogućeno da predaje određene predmete za koje je sticao znanja i zvanje.


Zamislite koliko dece ostaje bez kvalitetnog obrazovanja u smislu individualno korektivnog rada?! Zamislite reakcije naših učenika i njihovih roditelja ukoliko im oduzmemo i ovo malo stručnog savetovanja koje dobijaju, jer Pravilnici nisu usaglašeni sa postojaćim stanjem u struci?! Zamislite defektologe bez posla i decu sa smetnjama u razvoju bez podrške?! Zamislite ostavljanje velikog broja porodica bez jedinog vida stručnog rada koje imaju?!


Ako ste zamislili, molimo Vas da potpisom na ovo pismo pružite podršku kolektivu Srednje zanatske škole u pokretanju inicijative za izmene i dopune Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama za učenike lako mentalno ometene u razvoju: 1/1995-14, 24/2004-1, 10/2009-1, 2/2012-18, 11/2016-551, 14/2020-162 u skladu sa postojaćim obrazovanjem defektologa, koji se uvek primarno i pre ostalih profila, mora naći kao nastavnik dece sa smetnjama u razvoju u školama koje takvu decu obrazuju. Posebno, u skladu sa predmetno specifičnim kompetencijama defektologa koje obuhvataju realizaciju vaspitnog procesa i vaspitno-obrazovnog procesa u nastavi maternjeg jezika, matematike, veština, prirodnih i društvenih disciplina i tehnologija materijala i zanimanja kod dece i mladih sa intelektualnom ometenošću.


Tamara Lazović; Aleksandra Petijević    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Tamara Lazović; Aleksandra Petijević da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...