Peticija za obustavljanje izgradnje nove zgrade Fakulteta organizacionih nauka i njegove podzemne garaže u ulici Jove Ilića 154 u Beogradu

Nova_zgrada_FON-a.jpg

             Mi, dole potpisane građanke i građani, tražimo obustavljanje izgradnje nove zgrade Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu i njegove podzemne garaže u ulici Jove Ilića br. 154 u Beogradu, jer se ti objekti grade u devedeset godina starom, javnom parku u kome to nije dozvoljeno, uzimajući u obzir sledeće propise i činjenice:

 • Generalnim urbanističkim planom Beograda (GUP) ("Sl. list grada Beograda", br. 11/16) propisano je da u postojećim parkovima nije dozvoljena izgradnja i da je prilikom rekonstrukcije postojećih parkova obavezno sačuvati park u postojećim granicama;
 • Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave grad Beograd, celine I – XIX ("Sl. list grada Beograda", br. 20/16, 97/16, 69/17 i 97) propisano je: da su postojeći parkovi na predmetnom području u celosti sačuvani; da u javnim parkovima nije dozvoljena izgradnja nadzemnih i/ili podzemnih objekata; da je prilikom rekonstrukcije postojećih parkova: obavezno sačuvati park u postojećim granicama i da nije dozvoljena izgradnja novih nadzemnih i podzemnih objekata, osim infrastrukturnih objekata od opšteg interesa utvrđenih na osnovu zakona i javnog toaleta, pri čemu svi zajedno ne smeju da zauzimaju ukupnu površinu parka više od 1%; i da je taj javni park u celini prikazan kao zelena površina u Grafičkoj knjizi 2 koja se odnosi na Postojeću namenu površina (što znači na sadašnjim kat. parcelama 6518 i 6519/1 K.O. Voždovac);

deo_graf._prikaza_lok_._Jove_Ilića_za_peticiju_zaokruženo_-_bez_delova_ekrana_.jpgPovršina javnog parka u ulici Jove Ilića prikazana kao zelena površina u Grafičkoj knjizi 2 - Postojeća namena povšina u Planu generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave grad Beograd, celine I – XIX 

 • Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd, celine I – XIX i Planom detaljne regulacije šireg područja uz ulicu Vojvode Stepe - faza I1 - Opština Voždovac - ("Sl. list grada Beograda", br. 58/16) uopšte nije planirana rekonstrukcija i dogradnja FON-a na toj lokaciji (?!);      
 • Članom 22. stav 1. tačka 2) Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015) koji nosi naziv Klasa i namena objekata čija izgradnja je zabranjena u pojedinačnim zonama, između ostalog, propisano je da su objekti čija izgradnja je zabranjena u pojedinačnim zonama, i objekti na postojećoj i planiranoj javnoj površini - što znači i objekti na površini postojećeg, javnog parka;
 • Članom 20. tog Pravilnika koji nosi naziv Vrste i kompatibilne namene objekata koji se mogu graditi u pojedinačnim zonama, zelene površine i javni parkovi uopšte nisu propisani kao kompatibilne namene za izgradnju;
 • Poglavljem 20.2. Projekat preparcelacije i parcelacije članom 65. stav 1. i 2. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009 ... 9/2020) propisano je da se na većem broju katastarskih parcela može obrazovati jedna ili više građevinskih parcela na osnovu projekta preparcelacije, na način i pod uslovima utvrđenim u planskom dokumentu, i da se na jednoj katastarskoj parceli može obrazovati veći broj građevinskih parcela, koje se između ostalog, mogu ukrupniti preparcelacijom, a prema planiranoj ili postojećoj nameni građevinske parcele, na osnovu projekta parcelacije, pod uslovima i na način propisanim u stavu 1. ovog člana - što potvrđuje da ukrupnjavanje parcela od kojih dve imaju namenu javnog parka, koja nije kompatibalna za izgradnju i na kojima na osnovu Planskih dokumenata iz 2016. godine nije dozvoljena izgradnja, nije bilo dozvoljeno na lokaciji na kojoj se gradi nova zgrada FON-a i njegova podzemna garaža;
 • Sastavni delovi Urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju objekta Fakulteta organizacionih nauka u ulici Jove Ilića br. 154 u Beogradu (koji je javno objavljen na sajtu Sekretarijata za urbanizam i građevinsle poslove Gradske uprave grada Beograda) i Građevinske dozvole kojom je odobrena izgradnja tog objekta (koja je javno objavljena na sajtu APR-a Centralna evidencija objedinjenih procedura za izdavanje građevinskih dozvola) su prepisi ili izvodi listova nepokretnosti Službe za katastar nepokretnosti Voždovac, u kojima je namena površina na kat. parcelama 6519/2 i 6519/3 К.О Voždovac označena kao JAVNI PARK;

deo_lista_nepokretnosti_kat._parcela_6519-2_(za_peticiju)_.jpgPrepis list nepokretnosti br. 7255 K.O. Voždovac, A list podaci o zemljištu (Broj: 952-04-231-4198/2019 od 09.04.2019. godine), sastavni deo Građevinske dozvole

deo_lista_nepokretnosti_kat._parcela_6519-3_(za_peticiju)_.jpgPrepis list nepokretnosti br. 7567 K.O. Voždovac, A list podaci o zemljištu (Broj: 952-04-231-4198/2019 od 09.04.2019. godine), sastavni deo Građevinske dozvole

 • Sastavni deo tog Urbanističkog projekta i te Građevinske dozvole je Katastarsko-topografski plan na kome je taj park u celini vidljiv na kat. parcelama: 6519/2 i 6519/3 (na kojima se gradi nova zgrada FON-a i njegova podzemna garaža) i na kat. parceli 6519/1 (na kojoj sada jedino postoji javni park u površini od 1601 m2), ali neosnovano nije označen i nazivom (kao što je to slučaj sa dečijim igralištem i parkingom FON-a);

KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI_PLAN_(iz_Urb._projekta)_.jpgKatastarsko-topografski plan lokacija. K.O. Voždovac k.p. 6518 i 6519/2

 • Rešenjem Službe za katastar nepokretnosti Voždovac Br. 952-02-231.563/2019 od 11.07.2019. godine kojim se dozvoljava u K.O. Voždovac spajanje parcela i upis javne svojine prikazanih u A-listu, javni park na novoformiranoj kat. parceli 6518 (nastaloj spajanjem kat. parcela: 6518 na kojoj se nalazi postojeća zgrada FON-a i 6519/2 i 6519/3 na kojima se nalazi javni park) i dalje ima površinu od 1844 m2 - odnosno upravo onoliku koliko su zajedno iznosile površine javnog parka na kat. parcelama 6519/2 (967 m2) i 6519/3 (877 m2) pre nego što je na njima otpočela izgradnja nove zgrade FON-a i njegove podzemne garaže - što znači da taj park formalno i dalje postoji na tom mestu i u toj površini, iako to suštinski nije tačno, jer se upravo na tim površinama javnog parka grade nova zgrada FON-a i njegova podzemna garaža (što potvrđuju i Grafički prilozi navedenog Urbanističkog projekta i satelitski snimak te lokacije sa kat. parcelama na sajtu Geo Srbija, Digitalna platforma);

prva_strana_Rešenja_o_provođenju_preparcelacije_(za_peticiju).jpgPrva strana Rešenja RGZ, Službe za katastar nepokretnosti Voždovac Br. 952-02-231.563/2019 od 11.07.2019. godine

 

postojeće_stanje_lokacije_iz_Urb._projekta_(za_peticiju)_3.jpgPostojeće stanje lokacije u ulici Jove Ilića 154 u Beogradu (Grafički deo Urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju FON-a)

 

buduće_stanje_lokacije_iz_Urb._projekta_(za_peticiju)_1.jpgBuduće stanje lokacije u ulici Jove Ilića 154 u Beogradu (Grafički deo Urbanističkog projekta za rekonstrukciju i dogradnju FON-a)

 

kompresovani_podaci_sa_sajta_Geo_Srbija_(za_peticiju).jpgSatelitski snimak postojeće zgrade FON-a, njegovog parkinga i javnog parka u ulici Jove Ilića u Beogradu (sa ucrtanim kat. parcelama 6518 i 6519/1 na kojima se sada nalazi javni park) sa sajta Geo Srbija

 • JKP „Zelenilo Beograd“ u Uslovima iz njegove nadležnosti za potrebe izdavanja Lokacijskih uslova za dogradnju i rekonstrukciju FON-a - pozivajući se na navedeni Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd, celine I – XIX (!) - između ostalog, navodi na predmetnoj površini zabeležena je površina park, koji je u programu redovnog održavanja JKP „Zelenilo - Beograd“ (III kategorija održavanja), kao i dečije igralište - ali ne navodi da se na osnovu tog Planskog dokumenta u postojećem javnom parku uopšte ne može graditi, niti se prilikom rekonstrukcije parka može smanjivati njegova veličina. Umesto toga, kao posebno važno, navodi i sledeće JKP je 2017. godine izvelo radove na dečijem igralištu sa savremenim rekvizitima i sigurnosnom podlogom u skladu sa važećim standardima SRPS EN 1176 i SRPS EN 1177 u pogledu bezbednosti korisnika, pa smo stoga mišljenja da je celishodno da Fakultet organizacionih nauka obezbedi sredstva za izmeštanje postojećeg dečijeg igrališta na novu lokaciju - što je FON i učinio, jer je jula 2019. godine na zelenoj površini na drugom delu parka izgrađeno drugo, dečije igralište, kojom prilikom je posečen veći broj stabala, potpuno uništena ta zelena površina i stvoreni uslovi za smanjivanje veličine tog parka izgradnjom nove zgrade FON-a i njegove podzemne garaže;
  tabla_JKP_Zelenilo-Beograd.JPGTabla ispred novog, dečijeg igrališta u parku u ulici Jove Ilića (izgrađenog jula 2019. godine, kako je na njoj napisano)
 • Sastavni deo projekta rekonstrukcije i dogradnje FON-a je i Projekt pejzažne arhitekture i holtikulture, čiji Manual valorizacije prikazuje još 22 stabla različitog drveća i žbunaste vrste u površini od 59 m2, koji su takođe uklonjeni (isečeni) radi realizacije tog Projekta - čime je desetkovan broj stabala u tom parku (?!);   

kompresovan_broj_i_vrsta_posečenih_stabala_i_grmlja_radi_izgradnje_FON-a_(za_peticiju_isečen_format)8.jpg

Projekat pejzažne arhitekture i holtikulture za rekonstrukciju i dogradnju FON-a, Manual valorizacije (označen kao GREENING na sajtu Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima)

 • Iako je Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – grad Beograd, celine I – XIX propisano da  je Lokalitet Jove Ilića, kao Arheološki lokalitet na Spisku nepokretnih kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu, FON nije pribavio mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika kulture radi izgradnje svoje nove zgrade u ulici Jove Ilića u Beogradu (?!), iz kog razloga će ta zgrada - koja će za 50 % biti viša od postojeće i čak 100% viša od zgrade u koju se FON uselio 1981. godine - svojom megalomanskom visinom nesporno narušiti izgled ovog dela ulice Jove Ilića;   
 • Umesto da utvrdi da se nova zgrada FON-a gradi suprotno navedenom Planu, odnosno bez mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, taj Zavod u dopisu br. P 2331/20 od 31.07.2020. godine - pozivajući se na stanje iz 2014. godine (što znači na period pre donošenja navedenog Plana) - tvrdi da nije cela ulica Jove Ilića označena kao aheološki lokalitet i da prostor koji pripada broju 154 nije evidentiran kao arheološki lokalitet, ali ne navodi koji delovi te ulice jesu arheloški lokalitet (?!);
 • Rekonstrukcija i dogradnja FON-a finansira se kreditom Evropske investicione banke u iznosu od 7.916.201,63 € (koliko iznosi vrednost realizacije tog projekta na osnovu Odluke o dodeli ugovora Vladine Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Broj: 4-00-1/6/2019-01 od 26.02.2020. godine, koja je javno objavljena na sajtu te Kancelarije) na osnovu Zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora (Istraživanje i razvoj u javnom sektoru) između Republike Srbije i Evropske investicione banke ("Sl. glasnik RS", 5/10), kojim se Srbija obavezala da će izgradnja tog objekta biti u skladu sa propisima Srbije - što se očigledno nije dogodilo, nepoštovanjem prethodno navedenih propisa.

 

              Protivzakonitom izgradnjom nove zgrade FON-a i njegove podzemne garaže na kat. parcelama na kojima se nalazi devedeset godina star, javni park, izvršen je poslednji čin arhitektonskog i urbanističkog nasilja i destrukcije ovog dela ulice Jove Ilića, od kada se FON uselio u zgradu osnovne škole "Bora Stanković", naslednicu nekadašnje osnovne škole "Kraljica Marija" koja je izgrađena 30-ih godina prošlog veka u delu Voždovca koji je nosio naziv Predgrađe kraljice Marije, i koju je projektovala i prva žena arhitekta u Srbiji Desanka Šanka Manojlović. Ta zgrada, biser moderne arhitekture toga vremena, bila je izgrađena po svim standardima koji se odnose na tu vrstu objekata, koji su omogućili da ta škola zadovoljava sve potrebe brojnih generacija učenika za svo vreme njenog postojanja na toj lokaciji. Samo nebrigom posleratnih, socijalističkih vlasti ta zgrada nije dobila nikakvu zaštitu, jer je njima očigledno bilo više stalo do izgradnje novih objekata, nego do zaštite malobrojnih, vrhunskih dela arhitektonskog i urbanističkog nasleđa ovog dela Voždovca (?!). U isto vreme izgrađen je i taj javni park, kao deo ukupne urbanizacije tog prostora. 

              Uprkos tome što je ta zgrada bila projektovana kao osnovna škola, što je do trenutka njenog zatvaranja na toj lokaciji imala po dva odeljenja osam razreda koji su išli u dve smene, i da samim tim ta zgrada svojim kapacitetom nikako nije mogla da zadovolji potrebe jednog fakulteta - sve to nije bilo nikakva prepreka da vlast u tu zgradu 1981. godine useli FON i da radi zadovoljenja njegovih prostornih potreba do danas tu zgradu više puta rekonstruiše i dograđuje, kojim intervencijama i uz doprinos Arhitektonskog fakulteta u Beogradu je potpuno uništen njen spoljašnji izgled, stilsko jedinstvo i skladnost tog objekta iz vremena kada je on bio izgrađen (uključujući tu i visinu tog objekta, njegovu specifičnu fasadu, službeni ulaz i jedan od dva simetrična, glavna ulaza u tu zgradu), s ciljem da se u samoj zgradi i na mestu nekadašnjeg sportskog igrališta izgrade još četiri nova objekta (?!).

              Kada se učinilo da je nakon svih tih intervencija stavljena tačka na dalju destrukciju te zgrade i okolnog prostora, FON je pre nekoliko godina na delu kat. parcele 6519/2 na kojoj se nalazi javni park (a koju je on prethodno protivpravno prisvojio i ogradio kako bi ga koristili jedino profesori i studenti tog Fakulteta, a ne i svi drugi građani) najpre izgradio parking radi zadovoljenja sopstvenih potreba (takođe suprotno prethodno navedenim propisima) - da bi krajem februara ove godine, gotovo bez ikakvog protivljenja zainteresovane javnosti zbog pandemije korona virusa, na toj novoformiranoj kat. parceli 6518 na kojoj se formalno i dalje nalazi javni park, otpočeo izgradnju svoje nove zgrade i podzemne garaže, iako je svoje prostorne potrebe mogao da zadovolji i na zakonit način: dobijanjem neke druge zgrade u vlasništvu države na korišćenje ili izgradnjom nove zgrade na nekoj drugoj lokaciji, na kojoj ne postoje nikakva ograničenja za izgradnju.

              Imajući u vidu teške posledice protivzakonite izgradnje nove zgrade FON-a i njegove podzemne garaže na površinama devedeset godina starog, javnog parka: smanjivanje površine tog parka za 53,5 % (1844 m2), seču 30-ak stabala različitog drveća i 59 m2 žbunja, potpuno nepotrebno prebacivanje dečijeg igrališta koje je obnovljeno 2017. godine sa jednog na drugi deo tog parka, gubitak zelenih površina i više klupa za sedenje, kao i činjenicu da će svi građani Srbije, kao poreski obveznici, otplaćivati taj kredit Evropske investicione banke koji se nezakonito koristi - tražimo da se odmah prestane sa daljom izgradnjom tih objekata, kao i da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture na osnovu člana 183. stav 1. tačke 2) i 9) Zakona o opštem upravnom postupku odmah poništi sva pravosnažna (konačna) akta kojima je omogućena rekonstrukcija i dogradnja FON-a i njegove podzemne garaže na tom mestu (tj. Lokacijske uslove, Građevinsku dozvolu, Urbanistički projekat, Potvrdu urbanističkog projekta, Projekat preparcelacije i Potvrdu Projekta preparcelacije):

 • jer bi se izvršenjem tih akata moglo prouzrokovati više krivičnih dela (falsifikovanje službene - isprave, zloupotreba službenog položaja i prevara), 
 • zato što postupci davanja naknadne saglasnosti (tj. potvrđivanja navedenog Urbanističkog projekta i Projekta preparcelacije) od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslive Gradske uprave grade Beograda očigledno nisu bili pravilno sprovedeni, jer u njima nije bilo utvrđeno da na površinama postojećeg javnog parka nije dozvoljena izgradnja i da je taj park morao biti sačuvan u celosti na osnovu navedenih Planskih dokumenata iz 2016. g. i Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2015), kao i da iz tog razloga nije bilo moguće ni spajanje kat. parcela na kojima se nalaze javni park i postojeća zgrada FON-a, uzimajući u obzir i da javni park nema kompatibilnu namenu za izgradnju koju propisuje taj Pravilnik. 

              Ne prihvatamo da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odbija da poništi ta pravosnažnih akata, jer za to navodno nema ovlašnjenja na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji, zato što je to suprotno članu 174. stav 1. tačka 9) tog Zakona koji propisuje da urbanistički inspektor ima ovlašćenja da preduzima i druge mere, u skladu sa zakonom, a članom 183. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 i 95/2018 - autentično tumačenje)- koji se na osnovu člana stav 3. stav 1. tog Zakona primenjuje na postupanje u svim upravnim stvarima - propisano čak 11 slučajeva u kojima je to moguće učiniti, uključujući i dva prethodno navedena i opisana slučaja koja su propisana tačkama 2) i 9) te zakonske odredbe. 

              Konačno, to tražimo i zato što je apsurdno i licemerno da je aktuelna vlast u Beogradu, nakon višemesečnih protesta građana i uz pristanak investitora krajem jula ove godine obustavila inače zakonitu izgradnju objekta na parceli koja se godinama unazad koristila kao neformalan parkić u Požeškoj ulici br. 158-160 na Banovom brdu - uz obećanje da će promenom planskih dokumenata ta površina ne samo dobiti namenu javnog parka, već da će "Zelenilo Beograd" tu napraviti nov i moderan park, kojim će se ponositi svi stanari Požeške" (kako je izjavio zamenik gradonačelnika g. Goran Vesić) - a da je ta ista vlast samo četiri meseca pre toga otpočela protivzakonitu izgradnju nove zgrade FON-a i njegove podzemne garaže u devedeset godina starom, javnom parku koji je upisan u Katastar nepokretnosti i u kome je na osnovu navedenih propisa zabranjena izgradnja (?!).

              Iz tog razloga smatramo: da je obaveza vlasti da odmah spreči dalju izgradnju tih objekata, da taj park vrati u pređašnje stanje i da ga u celosti da na korišćenje svim građanima tog dela Voždovca (čiji broj se stalno povećava zbog izgradnje novih, stambenih zgrada) - kao što je to bilo decenijama unazad - jer se u suprotnom, pored svih prethodnih navedenih nezakonitosti, na taj način uspostavlja i diskriminacija koja je zabranjena Ustavom i Zakonom o zabrani diskriminacije.

 

Napomena: Sve grafičke i druge ilustracije koje iz tehničkih razloga nisu dovoljno čitljive u ovoj peticiji, mogu se uveličati u originalnim dokumentima i na sajtovima na kojima su javno objavljene.


Bojana Bukorović    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem, ovlašćujem Bojana Bukorović da preda moj potpis onima koji imaju moć odlučivanja po ovom pitanju.


ILI
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...

Facebook