PETICIJA ZA UKIDANJE KAMATA NA DOPRINOSE SAMOSTALNIM UMETNICIMA

Dragi građani Srbije, kolege umetnici, prijatelji, dame i gospodo!


U našoj zemlji  postoji 1600 samostalnih umetnika od kojih su njih 700 na granici egzistencijalnog minimuma.Penzije su skromne, ukinuta su nacionalna priznanja i dotacije...Umetnička udruženja su prepuštena da se snalaze bez prave podrške države...kultura je na ivici da totalno nestane u previranju političkih stranputica...Naj vitalniji deo svakog naroda  su kulturni radnici , stvaraoci , umetnici koji održavaju duh jednog entiteta živim kroz vekove .

 

U likovnoj umetnosti je veoma teška situacija..doprinosi za penziono i zdravstveno osiguranje  za umetnike koji ne ostvaruju dovoljan prihod na godišnjem nivou  dražava dotira kroz minimalni iznos...koji je moguće terminološki definisati kao lični dohodak.... Ali pošto je ta uplata veoma niska onda nije validno da se na taj način  vrednuje već kao minimalna socijalna pomoć... Ta ponižavajuće niska osnovica koja je po zakonu u obavezi gradaske uprave da uplati ali ni to  ne čini redovno već namerno kasni po nekoliko meseci sa negativnom posledicom  da kamata  preraste vrednost sredstva za doprinose.

 

Svojim potpisom pomažete umetnicima da ostvare svoje  egzistencijlano pravo na penziono i zdravstveno osiguranje u svojstvu zaposlenog lica .Promenom zakona i verifikovanje samostalnih umetnika kao zaposlenih u kulturi, prestala bi pravna osnova za računanje zelenaških kamata  koje  pod  pretnjom prinude su  u obavezi  da plate samostalni umetnici i ako nije ostvaren nikakav prihod. Da bi se ispravila ova nepravda potrebno je sakupiti hiljade potpisa ..

 

Dragi građani Srbije, prijetelji, kolege, dame i gospodo : stavite svoj potpis u cilju  očuvanja  osnovnih ljudskih prava  umetnika koji su neophodni da bi se očuvala kultura i identitet države u kojoj živimo.

 

 

autor peticije: akademski slikar-vizuelni kompozitor:Goran Ostojić Vid


Goran Ostojić Vid    Kontaktirajte autora peticije