Podrška Apelu demokratskoj javnosti i suverenističkim strankama!

Režim koji je 30. avgusta 2020. došao na talasu velikosrpske kleronacionalističke revolucije, za nepune tri godine umnogome je promijenio društveni karakter Crne Gore, utemeljen na nominalno važećem Ustavu iz 2007. Sekularna, građanska Crna Gora, članica NATO i doskora prvi kandidat za ulazak u EU, u međuvremenu je, zahvaljujući politici vladajuće većine, postala rusko-srpska gubernija sistematski razorenih institucija, temeljno poljuljane nacionalne i vjerske tolerancije, multikulturalnosti i slobode izražavanja. Strateški cilj velikosrpske ideologije aktuelnog režima je asimilovati crnogorsku naciju, marginalizovati manjinske nacionalne i vjerske zajednice te realizovati svoj vjekovni geopolitički plan – imperijalni izlazak Srbije i Rusije na Mediteran.

I treća velikosrpska marionetska Vlada, koja će dovršiti proces mijenjanja karaktera crnogorske države, njenu institucionalnu i ekonomsku devastaciju, ima jasan cilj: definitivno zaustaviti proces EU integracija, promijeniti spoljnopolitički kurs zemlje i pripremiti teren za izlazak iz NATO; nakon stavljanja crnogorske kulturno-istorijske baštine pod kontrolu Beograda, staviti najvažnije resurse Crne Gore, te falsifikovati popis stanovništva. Takvu Crnu Goru, promijenjenog Ustava i državnih simbola, Srbija bi lako ponovo anektirala.

Upravo zato u toj Vladi, čiju bi osovinu trebalo da čine predsjednik Crne Gore - koji ne priznaje crnogorski identitet, jezik i kulturu - i koalicije na čijem čelu su nepravosnažno osuđeni protagonisti u Moskvi režiranog pokušaja državnog udara 2016. godine, ne može biti mjesta za one koji baštine vrijednosti građanske, sekularne i multikulturne Crne Gore.

Dramatičan je trenutak za crnogorsko društvo i državu. Efikasna i organizovana politička borba i odbrana ljudskih prava preduslov su internacionalizacije pitanja opstanka crnogorske države. Obaveza prozapadnih suverenističkih stranaka, civilnog sektora, kulturnih i intelektualnih asocijacija i incijativa je snažan otpor nedemokratskim atacima velikosrpskog nacionalizma i ruskog imperijalizma, čiji predstavnici upravljaju svim institucijama kulture i obrazovanja, javnim medijima, bezbjednosnim sektorom, diplomatijom, javnim privrednim preduzećima. U skladu s ovještalom imperijalnom ideologijom, režim nastavlja da kriminalizuje ideju crnogorskog suverenizma, da progoni, dehumanizuje i kriminalizuje sve svoje kritičare: pisce, novinare, intelektualce, da gasi posljednju kritičku televiziju.

Zato apelujemo na stranke suverenističke, građanske, prozapadne provenijencije da, ukoliko se u postupku konstituisanja nove Vlade nastavi trend urušavanja institucija, ugrožavanja ljudskih prava i slobode, te atakovanje na demokratske postulate našeg društva, napuste sve institucije i pozovu na građanski otpor i neposlušnost. Saradnja s velikosrpskim i proruskim strankama je neprihvatljiva.

Ostanak u parlamentu značio bi svojevrsnu kolaboraciju s još jednom anticrnogorskom, antidemokratskom, velikosrpskom, proruskom, antievropskom, antinatovskom Vladom, koja će za vanjske potrebe proklamovati evropejstvo i sekularizam, a na unutrašnjem planu sprovoditi i podsticati klerikalizam, kulturnu i nacionalnu segregaciju kao specifičan oblik balkanskog klerofašizma. Ostankom u Skupštini opozicione stranke ne samo što bi dodatno podstakle apatiju građana, nego bi dale legitimitet režimu da nastavi poništavanje suverenosti Crne Gore, njenog građanskog ustrojstva i multkulturalnosti.

Mi, slobodni crnogorski intelektualci, pozivamo institucije i organizacije za ljudska prava u UN, EU, OEBS-u da osude svakodnevni govor mržnje, direktno miješanje srpske države, njenih medija i bezbjednosnih službi u unutrašnja pitanja druge suverene države, kao i permanentnu diskriminaciju nacionalnih Crnogorca i manjinskih nacionalnih i vjerskih zajednica te kulturnu getoizaciju crnogorskih kulturnih organizacija i stvaralaca, proganjanje kritičkih intelektualaca i gušenje javnih medija koji nijesu pod kontrolom režima.

 ///

 An appeal to the democratic public and to pro-European parties

 

The regime that came into power on August 30, 2020 - on the wave of the Great Serbian clero-nationalist “revolution” - in less than three years has greatly changed the social character of Montenegro, based on the nominally valid Constitution from 2007.
Secular and civil Montenegro - a member of NATO and until recently the first candidate for entry into EU, in the meantime, thanks to the policy of the ruling majority - has become a Russian-Serbian governorate of systematically destroyed institutions, fundamentally shaken national and religious tolerance, multiculturalism and freedom of expression.

The strategic goal of the Great Serbian ideology of the current regime is to assimilate the Montenegrin nation, marginalize minority, national/ethnic and religious communities, and implement its age-old geopolitical plan - the imperial exit of Serbia and Russia to the Mediterranean.

The third Great-Serbia-puppet government, which will complete the process of changing the character of the Montenegrin state, its institutional and economic devastation, has a clear goal: definitely stop the EU integration process, change the country's foreign policy course and prepare the ground for leaving NATO. Furthermore: after putting the Montenegrin cultural and historical heritage under the control of Belgrade, put the most important resources of Montenegro and falsify the Census. In that way Montenegro, with a changed Constitution and state symbols, could easily be re-annexed by Serbia.

That is precisely why in that Government (the axis consisted by the new President of Montenegro - who does not recognize Montenegrin identity, language and culture - and political coalition headed by the convicted protagonists of the Moscow-directed coup attempt in 2016, there can be no room for a coalition “Together”.

The dramatic nature of the situation imposes readiness and determination to take such steps as well, if the trend of collapsing institutions, endangering and attacking human rights and freedoms and democratic postulates of our society will continue in the process of formation a new government.

Cooperation with Great Serbia supporters and pro-Russian parties is unaccepta

We call on human rights institutions and organizations in the UN, the EU, the OSCE to condemn everyday hate speech, the direct interference of Serbia, its media and security services in the internal affairs of another sovereign state, as well as the permanent discrimination of national Montenegrins and minority national and religious communities , and the cultural ghettoization of Montenegrin cultural organizations and creators, the persecution of critical intellectuals and the suppression of public media that are not under the control of the regime.

 

Novak Adžić
Miodrag D. Bajković
Nataša Baranin
Goran Barović
Boban Batrićević
Antonija Bojanić
Boris Borozan
Ranka Božović
Žarko Božović
Dragan Bursać
Danilo Burzan
Rajko Cerović
Ivana Cicović
Borislav Cimeša
Adnan Čirgić
Radovan Damjanović
Irena Delja

Mirka Dević
Draško Đuranović
Slavko Đurđić
Savo Jeknić
Slobodan Jovanović
Danilo Kalezić
Nebojša Kaluđerović
Feđa Klikovac
Ana Knežević
Tanja Knežević
Isidora Kovačević
Marija Krivokapić
Risto Krivokapić
Hajdana Lompar-Huter
Milan Marković
Nikola Martinović
Veljko K. Martinović
Danilo Marunović
Milutin Mijović
Maja Miličković
Nebojša Mrvaljević
Milan Mrvošević
Rosanda Mučalica
Ljubomir Mudreša
Emira Mustajbašić-Ličina
Jadranko Nikčević
Jasmina Nikčević

Milan Nikčević
Tamara Nikčević
Andrej Nikolaidis
Danica Nikolić
Sanja Orlandić
Ivana Pajović
Suzana Pajović
Svetlana Pajović-Musić
Ana Pejović
Dragan B. Perović
Milenko A. Perović
Željko Perović
Ljiljana Pešić
Milorad Popović
Nikola Popović
Božidar Proročić
Vukić Pulević
Aleksandar Radoman
Aleksandra Radoman-Kovačević
Šeki Radončić
Snežana Rakonjac
Ivana Rondović
Jadranka Selhanović
Faiz Softić
Majda Šahman-Zaimović
Đorđe Šćepović
Vladimir Šibalić
Darko Šuković
Tanja Šuković
Jelena Šušanj
Rajko Todorović Todor
Stefan Todorović
Vesna Vičević
Snezana Rakonjac
Desanka Vlahović
Miodrag Vlahović
Stevo Vučinić
Zoran Vulević
Čedomila Vujošević
Sreten Vujović
Vukota Vukotić

Adriana Žolja Bošković

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Pop Đukan da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...