Peticija za metro po meri građana - Linija 1

UG_PMM_cilja_1_i_2_peticija.jpg

Gradnja beogradskog metroa je izvesna i predviđeno je da počne na jesen 2021. godine. Građanska dužnost, ali i prava, svima nam nalažu da ukažemo na nedostatke prve linije metroa, čije ispravljanje donosi veliku korist građanima Beograda i čitave Srbije.

Udruženje građana „Po meri Metro“ ima cilj da zajedno sa građanima zahteva od nadležnih ispravljanje ovih nedostataka, jer su naknadne izmene tehnički nemoguće ili izuzetno skupe i komplikovane. Pre svega, zahtevamo da trasa prve linije pokrije naselja Vidikovac, Cerak, Labudovo i Petlovo brdo. Takođe, zahtevamo da se prvom linijom pokriju železnička stanica Beograd Centar („Prokop“) i Klinički centar Srbije.

Ovom peticijom udruženje građana „Po meri metro", u ime dole potpisanih građana, zahteva od Gradske uprave grada Beograda sledeće:

 1. Da se krak prve metro linije izgradi od stanice Žarkovo u Trgovačkoj ulici ka Petlovom brdu, duž naselja Cerak, Cerak-Vinogradi, Vidikovac, Labudovo brdo i Petlovo brdo. 

  Ovaj zahtev se zasniva na svim prethodnim planovima metroa od 1976. godine, na osnovu kojih su pomenuta naselja i razvijana. Uz to, tražimo da se metro stanica Trgovačka tehnički projektuje i pozicionira tako da ima mogućnost opsluživanja oba kraka linije.

  Time se dobija da 70.000 stanovnika pomenutih naselja dobije metro prevoz koji je decenijama unazad bio planiran, a trenutnim planom su po prvi put izostavljeni.

 2. Da se prva linija beogradskog metroa izgradi preko železničke stanice Beograd Centar (poznate kao „Prokop”) i Kliničkog centra Srbije.

  Zahtev je zasnovan na zvanično predloženoj varijanti prve linije metroa u okviru „Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema“ (u daljem tekstu PGRŠS) sa ranog javnog uvida iz februara 2020. godine.

  Time se dobija veza gradske, prigradske i regionalne železnice sa metroom, kao i opsluživanje najvećeg bolničkog centra u Srbiji. Ovim bi se povećao broj direktnih i indirektnih korisnika metroa, i omogućila bi se lakša i brža dostupnost metroa za znatno veći broj građana.

 3. Transparentnost u donošenju odluka o izboru trase prve linije metroa i svih predloženih varijanti na osnovu elaborata za rani javni uvid PGRŠS. 

  Na 70. sednici Komisije za planove Skupštine grada Beograda (zapisnik zaveden u JUP „Urbanistički zavod Beograda“ pod br. 305-304/19) jednoglasno je odlučeno da se u okviru elaborata za rani javni uvid u PGRŠS prikažu sva varijantna rešenja metro linija, uključujući i varijantu prve linije preko ŽS Beograd Centar i Kliničkog centra Srbije, koja je opisana u elaboratu. Rani javni uvid u PGRŠS održan je u februaru 2020. godine, a konačna verzija plana i varijante trase još uvek nije usvojena. 

  S obzirom na tu činjenicu, obe varijante prve linije beogradskog metroa još uvek su aktuelne. Iz tih razloga zahtevamo obrazloženje na osnovu kojih informacija je doneta odluka o vršenju istražnih i pripremnih radova za samo jednu varijantu prve linije metroa.

  Imajući u vidu da je metro najznačajniji infrastrukturni projekat za saobraćajni, urbanistički i ekonomski razvoj Beograda, kao i vrednost kredita od više od 4 milijarde evra, koje će otplaćivati ne samo građani Beograda, već i svi građani Srbije, zahtevamo objavljivanje svih relevantnih i komparativnih analiza obe predložene trase prve linije metroa i upoznavanje šire javnosti sa njima.

  Smatramo da se izostankom istražnih radova na prostoru ŽS Beograd Centar i Kliničkog centra Srbije, ali i izostankom bilo kakvog objašnjenja ovakvog postupka favorizuje jedna od dve varijante prve linije metroa, čime je ugrožen princip transparentnosti u procesu odabira trase.  


Miloš Vučković, UG Po meri metro    Kontaktirajte autora peticije