PRIJEDLOG za donošenje ODLUKE kojom se zabranjuje realizacija postrojenja za hemijsko-termički tretman otpadne plastike dnevnog kapaciteta 288 t na području opštine Vlasenica

Ovom peticijom građani traže da se donese O D L U KA

o zabrani realizacije projekta uspostave postrojenja za hemijsko-termički tretman otpadne plastike dnevnog kapaciteta 288 tona na području opštine Vlasenica.
Šteta koja bi nastala po kvalitet našeg života i po životnu sredinu bila značajna u toj mjeri da bi naša bezbjednost i time naš život, naše zdravlje i mirno uživanje naše privatne imovine bilo značajno ugroženo, s obzirom na sljedeće okolnosti:
 
BEZBJEDNOST Dio površine planiran za uspostavu postrojenja za hemijsko-termički tretman otpadne plastike dnevnog kapaciteta 288 se nalazi u nesposrednoj bilizni stambenih objekata, tako da će uspostavom ovog postrojenja život stanovništva u okolnim objektima postati nesnošljiv i opasan po život i zdravlje. Naime, najbliži stambeni objekti se nalaze na udaljenosti svega 200 metara mjereno pravolinijski!

ZRAK Duži niz godina, BiH je jedna od najzagađenijih država na svijetu po kvaliteti zraka, te pregusta i pretjerana gradnja, naročito postorenja koji u svojoj svrsi predstavlja spalionicu otpada će dodatno i vrlo značajno doprinijeti narušavanju kvaliteta zraka, naročito s obzirom da se radi o spaljivanju otpada koji u sebi sadrži različite toksične i kancerogene materije! Inače, mjerenje nivoa kancerogenih materija koje nastaju termičkom obradom plastike, dioksina i furana se može utvrditi uzorkovanjem u specijalnim spremnicima i takva mjerenja se rade samo u Njemačkoj i Francuskoj

VODA Na udaljenosti od oko 800 m od predmetnih objekata predloženog postrojenja za hemijsko-termički tretman otpadne plastike dnevnog kapaciteta 288 protiče rijeka Tišča, a na udaljenosti od cca 260 m vodotok Tabana, mjereno vazdušnim putem pravolinijski dok je mjereno zemljanim putem, najbližom putnom komunikacijom ccaa 1500 m udaljenost vodotoka Tišča, a udaljenost vodotoka Tabana cca 370m. Uspostavom ovog postrojenja ovo vrijedno izvorište i rijeka će biti kontaminirani i time postati neupotrebljivi za lokalno stanovništvo.

POLJOPRIVREDA Mnogi mještani finansijski zavise od poljoprivrede, tako da će se uspostava ovog postrojenja direktno uplesti u opstanak lokalnih poljoprivrednika, čiji prozvodi više neće biti poželjni za konzumaciju jednom kada se kontaminiraju prisustvom štenih materija koje će nastati tokom spaljivanja otpada.

BUKA Uspostavom ovog postrojenja će se kreirati prostor povećane koncentracije buke, čime će se značajno ugroziti naše pravo na neometano korištenje private imovine, a još bitnije, uticati će na naše svakodnevno zdravlje, jer je naučno dokazano da povišena buka može imati značajne posljedice na mentalno i fizičko zdravlje, naročito ako je kontinuirana.

Aktivisti Vlasenica    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Aktivisti Vlasenica da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILIPlaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...