Vrtic je potreba, NE luksuz! Novi Sad

IMG_20231107_083604.jpg
На основу члана 56. Устава Републике Србије, доле потписани родитељи и сви они који их подржавају родитеље чија деца похађају приватне предшколске установе на територији града Новог Сада, упућују


 
ПЕТИЦИЈУ СКУПШТИНИ ГРАДА НОВОГ САДА
са следећим захтевима:


1. да се неодложно измени месечни износ финансијске подршке по детету уписаном у приватну предшколску установу, у радној 2023/2024. години која се према тренутно важећем Решењу Градског већа Града Новог Сада од дана 24.08.2023. године обезбеђује у износима од по 13.000,00 динара за целодневни боравак узраста од шест месеци до три године, у трајању од 11 сати дневно, 10.000,00 динара за целодневни боравак узраста од три до седам година, у трајању од 11 сати дневно, 4.000,00 динара за полудневни боравак са ужином, у трајању од пет сати дневно и 3.500,00 динара за полудневни боравак без ужине, у трајању од пет сати дневно,  и то тако што ће износ који се обезбеђује по детету бити једнак износу утврђене месечне економске цене програма васпитања и образовања у предшколској установи „Радосно детињство“ Нови Сад у 2023. години, а који износи 26.000,00 динара по детету за облике рада у целодневном трајању од 11 часова и 9.455,00 динара по детету за облике рада у полудневном трајању од четири часа, те да се са будућим изменама економске цене аутоматски мења и висина субвенција за децу уписану у ППУ;
2. да износ финансијске подршке породици са децом уписаном у приватну предшколску установу буде обезбеђен у једнаким износима за сву децу без обзира на узраст, односно да по детету буде обезбеђен износ једнак месечној економској цени вртића према облику рада у целодневном или полудневном трајању;
3. да родитељи не сносе никакве додатне трошкове приватне предшколске установе у ситуацијама када је дете оправдано одсутно из предшколске установе због болести, коришћења годишњег одмора или одсуства до десет дана у континуитету у току календарске године без обзира на разлог – да се износ економске цене вртића уплаћује за свако дете без обзира на дане изостанка;
4. да услов за остваривање финансијске подршке породици са децом уписаном у приватне предшколске установе буде да дете није уписано у предшколску установу „Радосно детињство“, а не то да дете не може да се упише у предшколску установу „Радосно детињство“, због недовољних капацитета те предшколске установе. Другим речима, да услов за добијање субвенција не буде тзв. одбијеница из ПУ „Радосно детињство“.
 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Деца која похађају приватне предшколске установе због недовољних капацитета јавних установа чији је оснивач Град Нови Сад, заједно са својим родитељима, дискриминисана су у погледу финансијских и других обавеза које имају тим поводом.
Наиме,  износ месечне економске цене вртића од 26.000,00 динара за целодневни боравак, односно 9.455,00 динара за полудневни боравак, Град Нови Сад уплаћује предшколској установи „Радосно детињство“ за свако дете, док се за децу уписану у приватне предшколске установе субвенционишу горе наведени месечни износи од 13.000,00 динара односно 10.000,00 динара по детету за целодневне боравке, и 4.500,00 динара односно 3.500,00 динара за полудневне боравке. Сматрамо да је оваква поставка дискриминаторна, с обзиром да смо сви порески обвезници.
Иако постојећи проблем дискриминације неће бити у потпуности решен усвајањем предлога из предметне петиције, економски положај родитеља чија деца похађају приватне предшколске установе ће ипак бити у значајној мери побољшан.
Чланом 21 Устава Републике Србије прописано је да су пред Уставом и законом сви једнаки. Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.
Како би се побољшао неповољан и неравноправан положај у којем се налазе деца која су принуђена да похађају приватне предшколске установе због недовољних капацитета јавних установа чији је оснивач Град Нови Сад, заједно са својим родитељима, ми, доле потписани родитељи подносимо ову петицију.
Својим потписима доле потврђујемо да се одговор надлежног органа достави следећим лицима:

Савет родитеља приватних предшколских установа у Новом Саду 


Savet roditelja privatnih predškolskih ustanova Novi Sad    Kontaktirajte autora peticije