Zatvaranje svih seoskih deponija u opštini Kovin

ПЕТИЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА СВИХ ДЕПОНИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН    

 

Отпад са територије општине Ковин се директно одвози и одлаже на "Регионалну депонију Панчево" у Панчеву на основу тачке 1.1. “ОДЛУКЕ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ОБЕЗБЕЂИВАЊУ И СПРОВОЂЕЊУ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ("Сл. гласник РС", бр. 45/2018) Правна основа да општина Ковин уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом; и уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом, у складу са законом; је члан 20. став 1. тач. 2. и 3. ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. закон) На основу члана 38. ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ општина као надлежни орган за управљање отпадом има следећа права и обавезе: -          предузима одговарајуће мере за подстицање поновне употребе и припреме за поновну употребу производа, где је то могуће, а нарочито развојем система за репарацију и поновну употребу производа, применом економских инструмената, критеријума при спровођењу поступка јавних набавки, као и утврђивањем других циљева и мера. -          предузима мере којима обезбеђује и промовише или унапређује поновно искоришћење отпада, када је то у складу са начелом из члана 6. став 1. тачка 3) овог закона и у том циљу успоставља одвојено сакупљање отпада када је то технички, еколошки и економски изводљиво и обезбеђује да се отпад не меша са другим врстама отпада или другим материјалима са различитим својствима. -          предузима и мере којима се обезбеђује висок квалитет рециклаже и, у том циљу, успоставља одвојено сакупљање отпада где је технички, еколошки и економски изводљиво и одговарајуће, ради испуњења неопходних стандарда квалитета за релевантне области рециклаже. -          Забрањује одлагање и спаљивање отпада који испуњава стандарде за поновну употребу или поновно искоришћење. -            На основу члана 43ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ, општина Ковин, у складу са локалним планом, уређује и организује: 1) селекцију и одвојено сакупљање отпада, укључујући и учесталост сакупљања отпада ради рециклаже (папир, метал, пластика и стакло); 2) обезбеђује одлагање отпада из домаћинства у контејнере или на други начин; 3) обезбеђује и опрема центре за сакупљање отпада из домаћинства који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, биоразградиви и други отпад), укључујући и опасан отпад из домаћинства.   На основу истог члана 43. : -          Домаћинства су дужна да одлажу свој отпад у контејнере или на друге начине, које обезбеђује јединица локалне самоуправе, а опасан отпад из домаћинства (отпадне батерије и акумулатори, уља, отпад од електричних и електронских производа, боје и лакови, пестициди и др.) да предају у центре за сакупљање отпада из домаћинства или овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног отпада. -          Домаћинства и други произвођачи комуналног отпада врше селекцију комуналног отпада ради рециклаже. -          Јединица локалне самоуправе дужна је да изврши евиденцију дивљих депонија и постојећих несанитарних депонија - сметлишта на својој територији и да обезбеди њихово уклањање и санацију. -          Јединица локалне самоуправе дужна је да изради пројекат санације и рекултивације за постојеће несанитарне депоније - сметлишта, у складу са законом којим се уређује заштита животне средине. -          Јавно комунално предузеће које управља несанитарним депонијама - сметлиштима комуналног отпада дужно је да достави министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине на сагласност радни план постројења из члана 16. овог закона са програмом корективних мера и динамиком прилагођавања рада постројења у складу са овим законом и прописом којим се уређује одлагање отпада на депоније. На основу критеријума из СТУДИJЕ ПРОСТОРНОГ РАЗМЕШТАЈА РЕГИОНАЛНИХ ДЕПОНИЈА И ТРАНСФЕР СТАНИЦА НА ПОДРУЧЈУ АП ВОЈВОДИНЕ - Удаљеност трансфер станице у односу на регионалну депонију: 1.       близу - до 10 km, 2.       нормално - од  10 до 40 km (принцип  близине мања количина отпада на већу удаљеност), 3.       удаљено - преко 40 km, Удаљеност Трансфер станице Ковин до Регионалне депоније Панчево је 30 км што је „НОРМАЛНА УДАЉЕНОСТ“. Општина Ковин је у обавези да се усклади са горе наведеним прописима по угледу на друге развијеније општине тако што би донела свој пропис као што је ОДЛУКА О УПРАВЉАЊУ КОМУНАЛНИМ, ИНЕРТНИМ И НЕОПАСНИМ ОТПАДОМ („Службени лист Града Београда”, бр. 71/2019).

 

qqЗАТО! Ми доле потписани грађани општине Ковин захтевамо од Скупштине општине Кoвин и Општинске управе да одмах поступи у складу са ЗАКОНОМ и да затвори све сеоске депоније, да обезбеди транспорт комуналног отпада са читаве територије општине Ковин на Регионалну депонију Панчево, као и да недавно затворену Ковинску депонију, на адекватан начин санира и трајно је конзервира!

inbound7104217772952282571.jpg

Potpišite peticiju

Potpisujući ovlašćujem Srđan Vukša da preda informacije koje pružam na ovom obrascu onima koji imaju ovlašćenja po ovom pitanju.


ILI

Dobićete email sa linkom za potvrdu vašeg potpisa. Kako biste bili sigurni da ćete primiti našu elektronsku poštu, molimo Vas da dodate info@peticije.online u Vaš adresar ili na listu bezbednih pošiljalaca.

Molimo da imate u vidu da odgovaranjem na ovu poruku ne možete potvrditi da ste dali svoj potpis.
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...