Sačuvajmo državne apoteke

Da li ste za to da se obustavi i stavi van snage Odluka Skupštine grada Kragujevca o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije za Apotekarsku ustanovu Kragujevac?

Razlozi za obustavu postupka JPP:

- dosadašnja praksa u sprovođenju ovakvih postupaka, kada su u pitanju državne apoteke, nameće sumnju da je pokretanje istog samo paravan za ukidanje javne apotekarske delatnosti i predaja ove za građane značajne delatnosti u ruke velikih apotekarskih lanaca.

- ovakvim postupkom narušava se jedno od najbitnijih načela - načelo javnog interesa.

- čak i da ne postoji namera da se ukine moralni sledbenik " prve praviteljstvene apoteke u Srbiji", sumnjamo da ce se prilikom sprovodjenja ovog postupka, krsiti Zakon o zdravstvenoj zastiti pa i sam Zakon o JPP.

- zdravlje naših građana mora biti na prvom mestu, pa se u tom smislu mora raditi na tome da se privatno i državno apotekarstvo zaista izjednače u uslovima u kojima obavljaju delatnost, kako bi njihova međusobna konkurencija imala za rezultat apotekarsku uslugu najvišeg kvaliteta.

- svoju društvenu odgovornost Apotekarska ustanova Kragujevac decenijama pokazuje aktivnostima koje nisu tržišno usmerene, već za cilj imaju obezbeđivanje farmaceutske zdravstvene zaštite svim građanima. Apoteke u seoskim sredinama organizovane su kako bismo obezbedili dostupnost lekova stanovništvu u područjima koja su desetinama kilometara udaljena od grada i u kojima za postojanje apoteka nema komercijalnog interesa. U našim apotekama izrađuju se lekovi za individualizovanu terapiju, pre svega pedijatrijske populacije, po cenama koje su daleko ispod onih koje bi bile ekonomski isplative.

- u apotekarstvu profit ne može biti prioritet. Farmaceutska, kao i druge zdravstvene delatnosti, sprovodi se, pre svega, kako bi se građanima obezbedila zdravstvena zaštita, a ne kako bi se sticao profit. Ukoliko bi se profit postavio kao prioritet, velikom delu stanovništva pristup zdravstvenoj zaštiti bio bi otežan. Ne sme se dozvoliti "nema profita-nema leka".

- ne sme se dozvoliti propast državnih apoteka jer su sigurnije i konstantnije u pružanju zdravstvenih usluga, posebno u teškim vremenima. Apotekarska ustanova Kragujevac bez prekida je snabdevala lekovima građane čak i u periodima kada je RFZO kasnio sa plaćanjem svojih obaveza i po godinu dana. U takvim uslovima teško da bi neko prihvatio rizik kontinuiranog snabdevanja lekovima i zaduživanja uz neizvesnost naplate potraživanja, što bi dovelo do situacije da građani nemaju mogućnost da preuzmu propisanu terapiju ili da moraju da plate njenu punu cenu.

- države sličnog socio-ekonomskog porekla kao RepublikaSrbija (Hrvatska, Slovenija, Crna Gora) prepoznale značaj postojanja državnih apoteka i nisu ih privatizovale. Pojedine države koje su prvobitno privatizovale apoteke, revidirale su takve odluke i apoteke vratile u državnu svojinu.

- posvećenost zaposlenih u državnim apotekama visoko je vrednovana od strane građana. U istraživanju sprovedenom za potrebe izrade plana mreže ustanova zdravstvene zaštite, od svih zdravstvenih ustanova najvišu ocenu dobile su državne apoteke (73 % ispitanika izjasnilo se kao zadovoljno).

- pojedini gradovi koji su privatizovali apoteke nemaju više apoteku koja dežura noću.

- Grad Beograd godinama izdvaja sredstva za finansiranje dela troškova Apoteke Beograd.

- zahvaljujući odgovornom poslovanju, AU Kragujevac je ostala među svega desetak apotekarskih ustanova koje su do sada opstale.

- sredstva potrebna za opstanak AU Kragujevac manja su od sredstava izdvojenih za renoviranje fasade na Zgradi sa Atlasima (objavljeni troškovi radova na fasadi su 55.260.000 RSD).

- cilj peticije je da se privatizacija AU Kragujevac obustavi do konačnog rešenja pitanja državnih apoteka.

 

 

 


Boris Milošević - Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, Osnovna organizacija za Apotekarsku ustanovu Kragujevac    Kontaktirajte autora peticije

Potpišite peticiju

Potpisivanjem prihvatam da će Boris Milošević - Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, Osnovna organizacija za Apotekarsku ustanovu Kragujevac moći da vidi sve informacije koje pružim na ovom obrascu.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.

Nećemo prikazati vašu imejl adresu javno na mreži.


Dajem saglasnost za obradu informacija koje pružam u ovom obrascu u sledeće svrhe:
Plaćeno reklamiranje

Ovu peticiju ćemo oglasiti za 3000 ljudi.

Saznaj više...