Ukidanje master studija kao uslova za rad u skolama

Ne znam da li ste upoznati, ali svakom studentu koji je upisao fakultet nakon septembra 2005. potrebne su završene master studije kako bi radili u osnovnoj i srednjoj školi. Prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja član 8 stav 2, lica koja su stekla VII-1 stepen nemaju prava da rade u školama iako imaju položene sve predmete iz pedagoško-psihološko-metodološkog bloka predmeta. To uzrokuje veći broj problema za studente i diplomirana lica za čija prava je bilo više pokušaja borbe u kojima se nije istrajalo.  Studenti su prevareni jer im na početku studija niko nije rekao da će im biti potreban master. Studentske organizacije se nikad nisu dovoljno založile povodom rešavanja ovog problema koji je na kratko bio aktuelan u sredstvima informisanja, ali je nažalost kao i svaki problem zataškan i zatrpan u moru problema druge prirode.

Problemi:

 1. Mali broj mesta na master studijama;
 2. Visok iznos školarine za master studije koji studenti nisu u mogućnosti da priušte;
 3. Studenti nisu planirali da nastave studije i vodili su se mišlju da će im četvorogodišnja diploma biti dovoljna za rad. Samim tim nisu ni ostvarili dovoljan prosek i time su im šanse za upis master studija drastično smanjene, a četvrogodišnji rad bačen u vodu;
 4. Uprkos stečenoj diplomi osnovnih studija zbog nemogućnosti zasnivanja radnog odnosa, mladi nisu u mogućnosti u uplaćuju dalje studije;
 5. Dupliranje radova studentima (jedan završni na osnovnim i jedan master rad) čime se automatski povećava finansijska opterećenost;
 6. Jedan od apsurda je da se programi nisu menjali bez obzira što su izdavane diploma  po starom i novom programu;
 7. Takođe, program master studija koncipiran je tako da nudi predmete koji usmeravaju na doktorske studije, a gotovo da nema predmeta koji upućuju na rad u osnovnim i srednjim školama. Studenti su imali neophodne predmete na osnovnim studijama;
 8. Neki programi su uključili sve predmete potrebne iz PPM bloka u četvorogodišnje studije, dok neki to nisu;
 9. Problem studentima i stvara obaveza redovnog pohađanja master studija. Neki od studenata koji su upisali master studije su zaposleni i ne mogu odsustovati sa posla;
 10. Još jedan apsurd se ogleda u tome da su za zasnivanje radnog odnosa saradnika na fakultetima potrebne upisane master studije, dok se rad u osnovnim i srednjim školama zahteva od kandidata da imaju završene master studije;
 11. Zbog ovog zakona i nedostatka pravednih kriterijuma odabira, pojedini direktori padaju u iskušenje da zapošljavaju nestručne prijatelje, rodbinu ili partijske drugove/drugarice. Naime, dešava se da se pri javljanju za radno mesto kandidat koji je završio četvorogodišnje studije po bolonji smatra nestručnim. U isto vreme kandidat koji je završio studije po "starom" a nema stečeno zvanje takođe je nestručan. U očima zakona oba kandidata su nestručna, iako "bolonjac" ima diplomu a stariji nema, pa direktor ima pravo da odabere između kandidata. Čak i kada su oba kandidata stučna i dalje postoji prevelika sloboda direktora i školskog odbora pri odabiru kandidata.

Moguća rešenja ovog problema:

 1. Ukidanje obaveze master studija za rad u nastavnoj praksi;
 2. Ili, međurešenje: mogu biti obavezne završene master studije za rad u srednjoškolskoj praksi (tj. za rad u osnovnim školama master rad nije obavezan);
 3. Rešenje problema pod brojem osam: Omogućiti studentima koji nisu imali dovoljan broj PPM predmeta da ih polažu vanredno. Što bi bilo jeftinije i efikasnije od master studija;
 4. Ili, povećanje broja mesta na master studijama i korigovanje visine školarine;
 5. Rešenje problema broj 10: Uvođenje vanrednih master studija tj. dolazak na povremene konsultacije koje će biti zakazane subotom;
 6. Sprečavanje poigravanja i mešetarenja sa kandidatima, tako što će se onima koji upišu master studije dozvoliti da rade u školama na određeno vreme do završetka master studija.
 7. Rešenje problema broj 11. bilo bi transparentno rangiranje kandidata. Što podrazumeva sledeće: stepen obrazovanja, dužina studiranja, prosek, bračno stanje (broj dece). Nakon rangiranja kandidati  bi išli na obavezni intervju sa komisijom koju bi činili predstavnici roditelja, stručni saradnici, i predstavnici školskog odbora i direktor. Direktor bi imao samo jedan glas, ali ne i glavnu reč pri odabiru. Svi podaci o rangiranju i broju bodova na intervjuu moraju biti javni i dostupni široj javnosti.  Time bi se ostvarila želja roditelja za aktivnijim učešćem u školovanju dece, sprečila bi se dosadašnja praksa subjektivnog odabira kadnidata - što je dovelo do "negativne selekcije". Zaposlenje bi ostvarili samo oni koji su ga trudom i radom zaslužili.

NAPOMENA: Nakon prikupljanja dovoljnog broja potpisa zahtevaće se sastanak sa ministrom. Ukoliko to ne uspe organizovaće se prikupljanje potpisa građana po gradovima za izmenu ovog apsurdnog zakona.

 

Facebook grupa: https://www.facebook.com/groups/ukidanjeobvmastera/


Dušan Spasić    Kontaktirajte autora peticije